Skip to main content

Natuurbeheer

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 27-09-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Natuurbeheer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Natuurbeheer’.

Natuurbeheer in Zeeland: onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid voor het beheer en de bescherming van natuurgebieden in Zeeland

Door decentralisatie van het natuurbeleid is de verantwoordelijkheid sinds 2014 naar Provincies overgeheveld. In Zeeland beveelt de Rekenkamer aan om de effecten van natuurbeleid zichtbaarder te m…

Natuurbeleid EHS onder de loep – Provincie Zuid-Holland

Rijk en provincies maakten voor de periode 2007-2013 kwantitatieve afspraken over de verwerving, inrichting en ontsnippering van natuur en particulier en agrarisch natuurbeheer. De provincies hebbe…

Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid

Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek met de titel ‘Impuls voor implementatie’ van de …

Natuurbeheer in beeld – provincie Noord-Holland

De Rekenkamer heeft zich in haar onderzoek vooral gericht op de gedecentraliseerde subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer in de periode 2007-2012. Nu ook andere onderdelen van het natuurbeleid ged…