Skip to main content

Oisterwijk

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
donderdag 07-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oisterwijk

Tag: Oisterwijk

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Oisterwijk’.

Zelf doen, samen doen of uitbesteden? Een onderzoek naar de efficiënte en effectieve uitvoering van taken bij uitbesteding en samenwerking

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om taken zelf uit te voeren, hiervoor samenwerking te zoeken met medeoverheden of private partijen of om de uitvoering geheel uit te besteden. Oisterwijk verkent op d…

Verlegd of verlengd lokaal bestuur? Een onderzoek naar samenwerkingsverbanden in de gemeente Oisterwijk ten behoeve van strategische visievorming

De keuze voor een onderzoek naar samenwerkingsverbanden is onder meer ingegeven door de toenemende dynamiek van gemeentelijke samenwerking. De thema’s in hoeverre de gemeente grip heeft op de samen…

Op zoek naar de juiste balans; onderzoek naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente Oisterwijk

“Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?” is de centrale vraag geweest in het onderzoek. Samengevat is de conclus…

Meebewegen waar nodig, ruimte voor de burger binnen de Wmo in Oisterwijk

Gekeken is of het Wmo-beleid en uitvoering daarvan in Oisterwijk doelmatig en doeltreffend was. Daarnaast is vooruitgekeken hoe de Wmo in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. De gemeente …

Reserves en voorzieningen van de gemeente Oisterwijk

Inzicht in de reserve- en voorzieningenpositie geeft de raad handvatten bij het maken van politieke keuzes. De gemeente Oisterwijk gaat rechtmatig maar niet erg doelmatig om met haar reserves en vo…