Skip to main content

Onderwijs

Aantal berichten met deze tag: 24

Gepubliceerd op:
woensdag 09-01-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Onderwijs

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Onderwijs’.

Effectiviteit investeringen onderwijs

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na of er signalen zijn van effecten als gevolg van de beurzen die op grond van de Lerarenagenda zijn toegekend en de daarbij ingezette financiële middelen.amenva…

Beperkt in beeld: jongeren met een arbeidsbeperking in de gemeente Utrecht

Hoe helpt de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding? De gemeente heeft onvoldoende zicht op de doelgroep en effecten van beleid….

Passend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Onderzoek naar de aanpak van het passend onderwijs in ’s-Hertogenbosch en de rol van de gemeente hierin. Hoe het passend onderwijs is georganiseerd, welke rollen en verantwoordelijkheden partijen h…

De lat langs de ondernemende stad – deel I Topsectorenbeleid

De gemeente Apeldoorn zet in het programma “De ondernemende stad” in op economische groei in 5 topsectoren. Het beleid is gericht op versterking van samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellin…

De Delftse zorgstructuur rondom leerlingen. De gemeente een Zorg?

De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs en het gemeentelijk beleid rond zorg …

Smaken verschillen, onderzoek naar de betekenis van POA’s voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de bijdrage van de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA’s) aan het arbeidsmarktbeleid van de provincie Gelderland. In deze nota presenteren we de bestuur…

Op zoek naar de juiste balans; onderzoek naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente Oisterwijk

“Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?” is de centrale vraag geweest in het onderzoek. Samengevat is de conclus…

Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost

Onderzoek is gedaan naar de realisatie van de centrale onderwijshuisvestijng in Buytewech-Oost te Nieuwkoop. Het proces van besluitvorming en realisatie van de bouw van de school is gereconstrueerd…

Onderwijsachterstandenbeleid in Dongeradeel

In opdracht van de Rekenkamercommissie van Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel is onderzoek uitgevoerd naar het onderwijsachterstandenbeleid in deze gemeenten. De bedoeling van het onderzoek …

Onderwijsachterstandenbeleid in Achtkarspelen

De centrale overheid heeft de gemeenten vanaf eind 1998 verplicht om beleid te gaan voeren m.b.t. onderwijsachterstanden (ongelijke kansen in het onderwijs). De bedoeling van het onderzoek was: inz…