Skip to main content

Participatie

Aantal berichten met deze tag: 30

Gepubliceerd op:
maandag 02-03-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Participatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Participatie’.

Verdeling onder hoogspanning

Als provincies compensatie en financiële participatie voor omwonenden van wind- en zonneparken willen regelen, moeten ze het Rijk vragen om landelijke wetgeving. Ook burgerparticipatie bij de energ…

Participatie Werk aan de winkel

Eindhoven heeft participatietaken bijna geheel buiten de gemeente belegd. De rekenkamer pleit in dit onderzoek voor het met urgentie en daadkracht verbeteren van de match tussen vraag en aanbod, de…

De zorg voor elkaar? Een verkenning van het speelveld van de drie decentralisaties in de gemeente Krimpenerwaard

De verkenning geeft een overzicht van het speelveld van de drie decentralisaties, zoals toegangsvormen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en een SWOT-analyse. Het eindresultaat bestaat uit een…

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Partic…

Effectiviteit integratiebeleid gemeente Amersfoort

Dit rekenkameronderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop integratie tegenwoordig – nu het geen specifiek beleidsveld meer is – is vormgegeven binnen verschillende beleidsvel…

Kinderen uit kansarme gezinnen

Dit ex ante-onderzoek is uitgevoerd om de gemeenteraden van dienst te zijn bij de besluitvorming rond de besteding van het budget voor kinderen uit arme gezinnen.

Schoon genoeg? Het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers

In de periode juli 2016 tot medio 2017 heeft de rekenkamer Lelystad onderzoek gedaan naar huishoudelijke ondersteuning. Met dit onderzoek wil de rekenkamer Lelystad vaststellen of het beleid voor h…

Rapport van het onderzoek naar de integratie van statushouders in de gemeente Opsterland

De rekenkamercommissiecommissie van Opsterland heeft tussen december 2016 en februari 2017 op verzoek van de raad het beleid van de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders in de ja…

Brief Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en…

Armoede, participatie en beleid in Enschede

Een onderzoek van de Enschedese rekenkamer naar het armoedebeleid van de gemeente schetst het beeld van ernstige armoedeproblematiek. De meeste gemeentelijke regelingen hebben een grote bekendheid…