Skip to main content

Planning & control

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-04-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Harlingen

Tag: Planning & control

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Planning & control’.

Rekenkameronderzoek naar de nieuwe P&C cyclus

Enige jaren geleden zijn besluiten genomen om de P&C-cyclus te vereenvoudigen en op onderdelen anders in te richten. Dit met het doel om het functioneren van raad, college en ambtelijke organisatie…

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Sinds 2014 is de manier waarop bestuurscommissies geld ontvangen, geld uitgeven en zich verantwoorden veranderd. De rekenkamer inventariseerde in hoeverre de 7 bestuurscommissies serieuze knelpunte…

Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen

De rekenkamerbrief gaat over begrotingsbehandeling en financiële besluitvorming in de gemeente Opmeer. Daarbij is vooral gekeken naar de informatie die de raad hierbij ontvangt ten aanzien van rese…

Programmabegroting in relatie tot de overige planning en controle instrumenten

Systematiek van de programmabegroting in relatie tot de andere planning en controle instrumenten. Advies van de rekenkamer is om meer scherpte aan te brengen in de doelen en de prestaties van de pr…

Onderzoek Planning & Control documenten

Planning en control producties gaan niet alleen over geld, maar veel meer over beleid en de effectiviteit van dat beleid. Planning en control producties zijn dan ook voor de gehele gemeenteraad. In…

Planning en Control Functie gemeente Leerdam

De rekenkamer van de gemeente Leerdam heeft onderzoek verricht naar de planning en control functie met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de rechtmatigheid, doelmatigheid en do…

Programmabegroting 2007

De rekenkamer heeft de kwaliteit van de programmabegroting en de doorwerking ervan onderzocht. Naast kwaliteit wordt ook gekeken naar de manier van tot standkoming van de begroting