Skip to main content

Provinciale staten

Aantal berichten met deze tag: 22

Gepubliceerd op:
donderdag 09-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Provinciale staten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Provinciale staten’.

Omgevingswet provincie Limburg

De publicatie is gericht op Statenleden van de provincie Limburg, om hen handvatten te bieden voor de invulling van hun rol m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de komende periode.

Waar ligt de balans?: bestuurlijke nota wonen Overijssel

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie bij wonen.

Handvatten PS voor netwerksturing, lessen uit het programma Stad en Regio

Het programma Stad en Regio is democratisch legitiem; PS hebben kaders gesteld en hebben kunnen controleren. PS hebben dit echter gedaan vanuit de traditionele sturingsfilosofie (met focus op doele…

Advies Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

Op 1 oktober 2013 dienden Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel het Statenvoorstel Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) in. Een stuk dat bij de leden van Provinciale Staten (PS) veel vra…

Sturing en toezicht op Gemeenschappelijke Regelingen

De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In het bijzonder hebben we gekeken naar het ADT e…

Impuls voor implementatie

Videopresentatie van het rapport Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid van provincie Gelderland.

Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Overijssel gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naa…

Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Gelderland gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar…

Wieringerrandmeer gestrand – provincie Noord-Holland

Op 15 november 2010 besloten Provinciale Staten (PS) het project Wieringerrandmeer stop te zetten, omdat voortzetting van het project een onverantwoord financieel risico voor de provincie zou betek…