Skip to main content

Provincie Gelderland

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
vrijdag 20-09-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Provincie Gelderland

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Provincie Gelderland’.

Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Gelderland gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar…

Met het oog op morgen. Verkenning van de rol van de provincie in het krimpbeleid

In 2011 heeft de Rekenkamer een verkenning gedaan naar de demografische krimp in Gelderland en Overijssel. Centraal staat de vraag wat de provincie kan betekenen in de ontwikkeling en uitvoering v…

De aanhouder wint. Onderzoek naar Nationaal landschappenbeleid van de provincie Gelderland

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten….

Effecten in beeld? Kwaliteit sturingsrelaties tussen de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NV

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderzoek is in november 2008 in beide provincies gep…

Pappen en nathouden. Verdrogingsbestrijding in de provincies Gelderland en Overijssel

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2006 een onderzoek afgerond naar het provinciale beleid ten aanzien van verdrogingsbestrijding. In zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is…