Skip to main content

Provincie Overijssel

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
woensdag 11-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Provincie Overijssel

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Provincie Overijssel’.

Natuur goed maken

De RKON onderzocht hoe effectief de inzet v.d. provincie Overijssel is in het kader van natuurcompensatie. De compensatie van natuur van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet altijd volledig en go…

Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer – casus bestemmingsplan Heerenweide

De opzet en invulling van het integriteitsbeleid in Opmeer is onderzocht, met specieke aandacht voor de betekenis en toepassing hiervan bij RO- en grondbeleid in het bestemmingsplan Heerenweide. De…

Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking

De Noordelijke Rekenkamer heeft, zoals aangegeven in het onderzoeksprogramma 2014–2015, een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van het ruimtelijke beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en…

Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Overijssel gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naa…

Met het oog op morgen. Verkenning van de rol van de provincie in het krimpbeleid

In 2011 heeft de Rekenkamer een verkenning gedaan naar de demografische krimp in Gelderland en Overijssel. Centraal staat de vraag wat de provincie kan betekenen in de ontwikkeling en uitvoering v…

Op koers? Een onderzoek naar de Innovatieroute Twente

De Innovatieroute Twente is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, de Regio Twente, ondernemingen, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en is gericht op het duurzaam versterken va…

De aanhouder wint. Onderzoek naar Nationaal landschappenbeleid van de provincie Overijssel

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten….

Effecten in beeld? Kwaliteit sturingsrelaties tussen de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NV

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderzoek is in november 2008 in beide provincies gep…

Pappen en nathouden. Verdrogingsbestrijding in de provincies Gelderland en Overijssel

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2006 een onderzoek afgerond naar het provinciale beleid ten aanzien van verdrogingsbestrijding. In zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is…