Skip to main content

Regierol

Aantal berichten met deze tag: 24

Gepubliceerd op:
dinsdag 17-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Regierol

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Regierol’.

Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Utrecht haar regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte invult en in hoeverre dit zorgt voor een d…

Onderzoek handhaving Plassengebied

De RKC De Ronde Venen heeft de problematiek rond toezicht en handhaving in het Plassengebied nader onderzocht. Reeds decennia is er veel maatschappelijke aandacht voor het gebruik van dit gebied, …

SAMEN THUIS?, onderzoeksrapport Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten, rapport Achtkarspelen

Inzicht krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning, de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol invullen en grip hebben op de rechtmatigh…

Het krimpbeleid van de provincie Drenthe

Krimp heeft ingrijpende gevolgen. De provincies spelen een regisserende rol in een netwerk van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, etc. en subsidiëren projecten om de negatieve gevo…

Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning van bedrijventerreinen

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijvent…

Gemeentelijke regie in het jeugddomein Gemeentelijke regie in het jeugddomein

De gemeentelijke regie in het jeugddomein is weinig resultaatgericht. Dat blijkt ondermeer uit het gebrek aan zicht op resultaten van en de beperkte bestuurlijke aandacht voor de door ons onderzoch…

Evaluatie Wmo-beleid in Alkmaar ‘Iedereen moet kunnen meedoen’

De rkc Alkmaar heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het Alkmaars Wmo-beleid. De belangrijkste conclusie is dat het niet vast te stellen is of het Wmo-beleid doeltrefend is, onder meer doordat d…

Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar (2003-2009)

Gemeenten moeten sinds 1 januari 2008 een integraal veiligheidsplan hebben. De raad heeft aangegeven het thema veiligheid van belang te vinden. De focus van het onderzoek lag op het centrum van Alk…

Regie op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Provincie Overijssel

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. De provincies zijn ver…

Regie op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Provincie Gelderland.

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. De provincies zijn ver…