Skip to main content

Regionale samenwerking

Aantal berichten met deze tag: 28

Gepubliceerd op:
woensdag 03-06-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Regionale samenwerking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Regionale samenwerking’.

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Stede Broec

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij …

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Drechterland

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij …

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Enkhuizen

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij …

Zicht op Foovalley: een onderzoek naar de inzichtelijkheid van het financieel en maatschappelijk rendement

De rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar de de Regio Foodvalley. Zij hebben voor deze gemeenschappelijke regeling (GR) de governance, doelen, projecten, kosten, resultaten en informat…

Grip krijgen op Veilig Thuis

Heel beknopt: de bevindingen uit het onderzoek laten zien dat sprake was van meerdere problemen, die mede zijn ontstaan doordat verschillende actoren op verschillende momenten zaken hebben nagelaten.

Grip van de raad Schiedam en Vlaardingen: evaluatie van de kaderstellende en controlerende rol van de raad in de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Dit onderzoek betreft de werkwijze van de gemeenteraad van Schiedam en niet de doelmatigheid en doeltreffendheid van door het college uitgevoerde beleid. Hiermee is het onderzoek afwijkend van de m…

Samenwerken in en buiten Oss

De doelen van het onderzoek ‘samenwerken in en buiten Oss’ zijn: 1. Inzicht bieden in welke keuzen Oss heeft gemaakt en welke gevolgen dit heeft op de mogelijkheden voor de raad om te sturen. 2. Mo…

Regionaal be(GRIP)

De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstru…

De raad en de regio: regionalisering en sturing en controle door de gemeenteraad

De taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldo…

Regionale samenwerking in Nijkerk

Nijkerk kiest bewust om regionale samenwerkingen te laten voortbestaan op de wijze zoals die historisch gegroeid is. Hierdoor wordt er met veel verschillende partners samengewerkt. De rekenkamerco…