Skip to main content

Rekenkamerfunctie

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
woensdag 07-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Rekenkamerfunctie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rekenkamerfunctie’.

Bevindingen onderzoek ‘Ideale Gemeentelijke Rekenkamer’

Onderzoek naar het functioneren van ‘de ideale gemeentelijke rekenkamer’ met als centrale onderzoeksvraag: ‘welke factoren, die binnen de invloedssfeer liggen van een gemeenteraad, zijn van invloed…

Ontwikkeling van de Rekenkamerfunctie bij Waterschappen

Het doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de wenselijkheid van een …

Actieplan lokale rekenkamers – brief minister Plasterk aan de Tweede Kamer

In de brief licht de minister toe hoe hij de motie-Fokke de komende periode zal gaan uitvoeren. Hij wil op twee manieren stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers worden gerealiseeerd e…

Persbericht: Rekenkamer is voor raad actieve steun in meeste gemeenten

In 380 van de 415 Nederlandse gemeenten bestaat een actieve rekenkamer of rekenkamercommissie. Dat komt overeen met 91,6 % van de gemeenten. In 20 gemeenten is de afgelopen twee jaar de rekenkamer …

Bestuurlijke reactie NVRR naar aanleiding van het Eindrapport evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers

Onze reactie op het rapport luidt, op zijn kortst samengevat, dat wij ons kunnen vinden in de conclusies en de gedane aanbevelingen. Het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies blijkt alom waa…

NVRR reageert positief op rapport inzake evaluatie rekenkamers.

Het uitgangspunt van de NVRR is dat elke gemeente of provincie over een goed geoutilleerde rekenkamer moet kunnen beschikken. De nadere vormgeving en de wijze van functioneren mag wat de NVRR betre…

NVRR Standpunt: “Uitbesteding gemeentelijke rekenkamer of rekenkamerfunctie”

In de gegroeide praktijk zijn er gemeenteraden die hun onafhankelijke rekenkamer of rekenkamercommissie geheel hebben uitbesteed aan een commerciële partij (organisatie of personen). De NVRR stelt …