Skip to main content

Risicobeheersing

Aantal berichten met deze tag: 22

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-10-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Risicobeheersing

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Risicobeheersing’.

Begroting en (verplichte) paragrafen

De rekenkamercommissie onderzocht de begroting en enkele verplichte paragrafen daarin. Het doel was een bijdrage te leveren aan het opstellen van een programmabegroting die behulpzaam is bij het me…

Grote Projecten Hoorn, Sturen en beheersten in de tegenwoordige tijd

Dit is een vervolgonderzoek op “Grote Projecten, wie is aan zet?” uit 2012. De rkc concludeert dat aanbevelingen uit 2012 onvoldoende zijn opgevolgd en dat de gemeente nog steeds grote risico’s lo…

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven (gezien de risico’s) adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij wordt betrokken.

Evaluatie Hart van de Heuvelrug 2002-2016

De RKC heeft onderzoek gedaan naar het programma Hart van de Heuvelrug. Dit grootschalige programma bestaat uit natuurprojecten en bouwprojecten. Onderzocht is hoe omgegaan wordt met risicomanageme…

Regionaal be(GRIP)

De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstru…

Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld heeft en zich adequaat voorbereidt op de beheersing van die risico’s. Geconstateerd is da…

Moeite met afstand, onderzoek naar verbonden partijen

De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen…

Opvolgonderzoek Evaluatie risicomanagement grote projecten

In 2012 heeft de rekenkamercommissie een evaluatie naar het risicomanagement bij grote projecten uitgevoerd. In het opvolgonderzoek wordt ingegaan hoe de raad en het college zijn omgegaan met de aa…

Grondexploitatie Dalfsen

Zie de managementsamenvatting in het rapport.

Evaluatie risicomanagement van grote projecten

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het risicomanagement van grote projecten. Hiertoe zijn 6 grote projecten onderzocht, waarvan 3 diepgaand. De uitkomst is dat er nog verbeterpunten zi…