Skip to main content

Risicomanagement

Aantal berichten met deze tag: 23

Gepubliceerd op:
maandag 03-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Tag: Risicomanagement

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Risicomanagement’.

Risicomanagement sociaal domein gemeente Leusden

Leusden heeft het risicomanagementsysteem goed ingericht, maar desondanks heeft de gemeente geen grip op de zorguitgaven. Met dit probleem kampen meerdere gemeenten in Nederland.

Inkomsten en risico’s in Woudenberg

In het onderzoek is nagegaan welke inkomsten de gemeente Woudenberg heeft en hoe de gemeente omgaat met de risico’s ten aanzien van deze inkomsten.

Weblog verschenen over de verhouding van de rekenkamer t.o.v. de interne organisatie

Gemeentelijke en provinciale rekenkamers functioneren ten dienste van het bestuur, gemeenteraden en provinciale staten, Ze staan, meer nog dan de griffies, buiten de organisatie. Dit betekent ech…

Evaluatie Hart van de Heuvelrug 2002-2016

De RKC heeft onderzoek gedaan naar het programma Hart van de Heuvelrug. Dit grootschalige programma bestaat uit natuurprojecten en bouwprojecten. Onderzocht is hoe omgegaan wordt met risicomanageme…

Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld heeft en zich adequaat voorbereidt op de beheersing van die risico’s. Geconstateerd is da…

Opvolgonderzoek Evaluatie risicomanagement grote projecten

In 2012 heeft de rekenkamercommissie een evaluatie naar het risicomanagement bij grote projecten uitgevoerd. In het opvolgonderzoek wordt ingegaan hoe de raad en het college zijn omgegaan met de aa…

Doorwerking Risicomanagement

Mei 2012 bood de rekenkamer de gemeenteraad van Leerdam het rapport ‘Risico’s in Leerdam´ aan met daarin de bevindingen van het onderzoek naar risicomanagement in Leerdam. Middels een quick scan be…

Achter Grond: onderzoek informatievoorziening grondbeleid en grondexploitaties

Het onderzoek gaat over de informatievoorziening over het grondbeleid van de gemeente Dordrecht. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraad summier wordt geïnformeerd over de strategische grondvoorra…

Risico’s in grondexploitatie gemeente Súdwest-Fryslân

Risicomanagement staat hoog op de agenda van de gemeente Súdwest-Fryslân en krijgt voldoende aandacht van het bestuur, het management en de medewerkers. De gemeente legt haar accent nog sterk op de…

Risicomanagement. Onderzoek naar risicomanagement in de gemeente Leerdam

De rekenkamer onderzoekt hoe de gemeente Leerdam vormgeeft aan haar systeem van risicobeheersing. Het onderzoek moet inzicht bieden in hoeverre de gemeente haar risico’s adequaat weet te beheersen.