Skip to main content

Rol raad

Aantal berichten met deze tag: 20

Gepubliceerd op:
maandag 22-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Alkmaar

Tag: Rol raad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Rol raad’.

Financiële risico’s in perspectief

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk, Schagen en Texel hebben een onderzoek uitgevoerd naar de GGD Hollands Noorden (GGDHN) ‘Financië…

Taken Op Afstand Dichtbij: een rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in Zutphen bij het op afstand plaatsen van taakuitvoering

Onderzoek naar de rol van de raad bij het op afstand zetten van taken, in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Eerst is een referentiekader opgesteld dat normen en verwachtingen geeft in de …

Jeugdwet: aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer In de praktijk blijken gemeenten veel moeite te hebben om te komen tot duidelijke doelen op het gebied van de jeugdhulp en een uitwerking daar…

In positie? Een onderzoek naar de controlerende rol van de raad van de gemeente Achtkarspelen

In 2013 heeft de raad het Financieel Beleidsdocument 2013 en het format voor begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit beleid is in juni 2014 herijkt. De raad moet beter in positie gebracht worden om …

Van AWBZ naar Wmo: Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer Rekenkamer Utrecht heeft in 2016 een gericht onderzoek naar sturingsinformatie en in-formatievoorziening voor de gemeenteraad gepubliceerd. Do…

Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijk…

Delta: comfortabele en knellende verbinding

Onderzocht is op welke wijze de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uitoefenen op verbonden partij Delta. De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft voor beide …

Onderzoek strategisch grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel

Doel van het onderzoek is te leren van de ervaringen van de laatste jaren door een vergelijking te maken van het formele grondbeleid met hoe daar in de praktijk naar wordt gehandeld. De vergelijkin…

En nu de tonnage nog. De haven: het Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC)

De haven heeft de verwachtingen nog niet waargemaakt. De gemeente Coevorden was in 1997 ambitieus toen zij besloot om aan het Kanaal Almelo-Coevorden bij het Europark een industriehaven aan te legg…

Een goede raad. De kaderstellende rol van de Coevorder gemeenteraad.

De kwaliteit van de kaderstelling door de Coevorder gemeenteraad is overwegend goed en vertoont bovendien een stijgende lijn, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De raad zou alleen beter moeten k…