Skip to main content

Samenwerking

Aantal berichten met deze tag: 32

Gepubliceerd op:
woensdag 25-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Samenwerking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Samenwerking’.

Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020. Maar de besluitvorming lijkt er wel door …

De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

De rekenkamercommissie onderzocht hoe de uitvoering van de Jeugdwet is georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is. Er is gekeken naar het beleid, de uitvoering, de i…

Resultaten van gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht

In 2011 is gestart met gebiedsgericht werken. Doelen zijn onvoldoende uitgewerkt in concrete ambities resultaten. Lastig te beoordelen wat er is bereikt. Positieve resultaten zijn stimuleren, onder…

Grip op verbonden partijen

Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de over- en onderschrijdingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij verbonden partijen en de oorzaken daarvan. Daarnaast is de doorwerk…

Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Opmeer

De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties…

Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Medemblik

De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties…

Samen sturen: onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn

Het project Uithoflijn behelst “de tijdige aanleg van een goed functionerend openbaar vervoersysteem van Utrecht centraal tot de P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving”. In 2012 is de P…

Taken Op Afstand Dichtbij: een rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in Zutphen bij het op afstand plaatsen van taakuitvoering

Onderzoek naar de rol van de raad bij het op afstand zetten van taken, in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Eerst is een referentiekader opgesteld dat normen en verwachtingen geeft in de …

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

‘Het stroomt in Arnhem.’ Maar niet tijdens het verzelfstandigingsproces. De Rekenkamer Arnhem constateert dat met name in de eerste fase te veel dingen niet goed zijn gegaan. Dit heeft gezorgd voor…

Het Culturele Samenspel in Schiedam: een onderzoek naar (de kaders voor) gemeentelijke regievoering in het cultuurdomein

De gemeente Schiedam heeft een duidelijk beeld van wat ze wil met cultuur. Het staat in het Coalitieakkoord van destijds: ‘Cultuur zal een centrale plaats in de stad blijven innemen.’ Cultuur wordt…