Skip to main content

Sturing en controle

Aantal berichten met deze tag: 30

Gepubliceerd op:
donderdag 22-03-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zutphen

Tag: Sturing en controle

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sturing en controle’.

Taken Op Afstand Dichtbij: een rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in Zutphen bij het op afstand plaatsen van taakuitvoering

Onderzoek naar de rol van de raad bij het op afstand zetten van taken, in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Eerst is een referentiekader opgesteld dat normen en verwachtingen geeft in de …

‘Het hoofd van de gemeente zit achterin de bus’: verbonden partijen bij de gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg heeft samen met de gemeente Coevorden Verbonden Partijen onderzocht. In hoeverre kan de gemeenteraad de verbonden partijen sturen en controleren?

Van informatie, via begrip, naar grip. Verbonden partijen van de gemeente Coevorden

De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op ‘verbonden partijen’ zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD, zo concluderen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden i…

De raad en de regio: regionalisering en sturing en controle door de gemeenteraad

De taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldo…

Over Sturing: opvolging aanbevelingen commissie Hermans

De rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland heeft onderzocht in hoeverre de aanbevelingen zoals die in 2010 gedaan zijn door de commissie Hermans door het college van burgemeester en wethoude…

Inzet en effectiviteit van toerismebeleid in de gemeente Medemblik

Toerisme was en is een belangrijk onderwerp in de gemeente Medemblik. In 2011 is een Masterplan Medemblik Watersporgemeente vastgesteld, dat lange tijd het belangrijkste beleidsdocument is geweest….

Moeite met afstand, onderzoek naar verbonden partijen

De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen…

Samen naar beter, Dalfsen en intergemeentelijke samenwerking

Doel van het onderzoek is dat de gemeenteraad meer grip krijgt op samenwerkingsverbanden.

Onderzoek Planning & Control documenten

Planning en control producties gaan niet alleen over geld, maar veel meer over beleid en de effectiviteit van dat beleid. Planning en control producties zijn dan ook voor de gehele gemeenteraad. In…

‘Verbonden partijen en de rol van de raad’

Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbon…