Skip to main content

Sturingsmogelijkheden gemeenteraad

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
dinsdag 27-10-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Overbetuwe

Tag: Sturingsmogelijkheden gemeenteraad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sturingsmogelijkheden gemeenteraad’.

Grip van de raad op verbonden partijen

Onderzoek bestond uit een algemeen deel en onderzoek naar een casus (regionaal hoofdpijn dossier: Presikhaaf, sociale werkvoorziening). Ook al zijn er al veel van dergelijke onderzoeken gedaan (geb…

Regionale samenwerking in Nijkerk

Nijkerk kiest bewust om regionale samenwerkingen te laten voortbestaan op de wijze zoals die historisch gegroeid is. Hierdoor wordt er met veel verschillende partners samengewerkt. De rekenkamerco…

Sturing op het Sociaal Domein

Rekenkameronderzoek naar de sturing, monitoring en informatievoorziening over de decentralisaties aan de gemeenteraad van Veenendaal. Antwoord op de centrale probleemstelling: De kaders hebben een …

‘Verbonden partijen en de rol van de raad’

Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbon…

Participatiewet en verantwoording

Hoorn loop met de invoering van de Participatiewet een aantal risico’s. Dit zijn deels financiële risico’s (m.n. het risico op budgetoverschrijding) maar ook beheersmatige en bestuurlijke risico’s …

Sturen op maatschappelijke effecten

Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur aandacht aan de…

Decentralisatie rijkstaken Nijkerk

Bij belangrijke documenten/stappen in het decentralisatietraject in de gemeente Nijkerk heeft de rkc advies gegeven aan de raad. Daarbij is met name gekeken of de gemeenteraad de gelegenheid krijgt…

Rapportage Subsidieonderzoek gemeente Achtkarspelen

De sturing door raad en college was in de onderzoeksjaren 2005/2006 niet altijd voldoende, maar is daarna verbeterd. De raad stelt de kaders vast. Op de beleidsterreinen waarop de onderzochte inste…

Quick scan Bestuursprogramma Gemeente Coevorden: Benchmark B&W bestuursprogramma 2006 – 2010

Het bestuursprogramma vormt voor de raad een goed aangrijpingspunt voor sturing vooraf, monitoring tijdens en controle achteraf op het meerjarig te voeren beleid in de gemeente Coevorden, met speci…