Skip to main content

Subsidiebeleid

Aantal berichten met deze tag: 64

Gepubliceerd op:
maandag 15-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Dalfsen

Tag: Subsidiebeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Subsidiebeleid’.

Effectiviteit van subsidiebeleid

Het onderzoek gaat over de vraag of degenen die subsidie ontvangen, het geld wel besteden voor de doelen waarvoor de subsidie is verleend.

Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest

Uit het onderzoek komt naar voren dat de rechtmatigheid op orde is, dat de aanvragers van subsidies doorgaans tevreden zijn en dat de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum e…

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevre…

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid …

Rapportage subsidiebeleid gemeente Tiel

In het rapport komt onder andere een oordeel naar voren over de doelmatigheid van het subsidiebeleid, er wordt inzicht geboden in de effectiviteit van het subsidiebeleid.

‘Eerlijk delen’ onderzoek naar de verstrekking van subsidies door de gemeente Den Haag

In dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

Provinciaal geld op afstand: provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en heeft daar ruim 200 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Gelderland doelen bereiken onder andere op h…

Oriënterend onderzoek naar de wijze waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie

De Rekenkamercommissie heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Overbetuwe de bibliotheek aanstuurt via subsidie en controleert.

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft in de periode 2009-2015 haar uitgaven in het sociale domein met € 10 miljoen teruggebracht. De gesubsidieerde taken zijn echter niet, zoals de provincie verwachtte, door …

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Fryslân.

Het onderzoek van de Rekenkamer heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2015. Af en toe is een doorkijk gegeven naar 2016 wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Bij de drie meest …