Skip to main content

Subsidieverlening

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
woensdag 05-09-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoorn

Tag: Subsidieverlening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Subsidieverlening’.

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid …

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

De gemeente wil bewonersondersteuning en belangenbehartiging aanbieden als basisvoorziening aan alle Amsterdammers. Wij zijn in dit onderzoek nagegaan of de gemeente in voldoende mate heeft geborgd…

Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid gemeente Stein

Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein.

Speuren naar vernieuwing

Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland

Speuren naar vernieuwing

Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland

Brief rekenkamercommissie over onderzoek subsidieverstrekking

De gemeente Dordrecht maakt onvoldoende helder wat zij met de subsidies aan de onderzochte instellingen aan vier grote organisaties, namelijk MNC Dordrecht, FlexusJeugdplein, Bibelot en ToBe, wil b…

Effectiviteit subsidies

Uit de analyse van 19 rapporten van andere rekenkamers zijn twee conclusies getrokken en zeven lessen gedestileerd over de effectiviteit van subsidies.

Doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid van de gemeente Kollumerland c.a.

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek verricht naar het subsidiebeleid in de gemeente Kollumerland c.a.. Partners+Pröpper heeft dit onderzoek onder aansturing van de Rekenkamerco…

Rapportage Subsidieonderzoek gemeente Achtkarspelen

De sturing door raad en college was in de onderzoeksjaren 2005/2006 niet altijd voldoende, maar is daarna verbeterd. De raad stelt de kaders vast. Op de beleidsterreinen waarop de onderzochte inste…