Skip to main content

Toezicht

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-03-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Toezicht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Toezicht’.

Wta-onderzoeken ACAM

In Amsterdam controleert ACAM jaarlijks de gemeenterekening. De Rekenkamer Amsterdam houdt daarom toezicht op ACAM. Via het AFM-monitorformulier volgt de rekenkamer jaarlijks systematisch de ontwik…

Toezicht en Handhaving

Inzicht geven of er adequaat toezicht- en handhavingsbeleid is vastgesteld, of dit beleid doeltreffend en doelmatig is uitgevoerd, of er doelen zijn gesteld en of deze zijn gehaald.

Een complexe verhouding

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan…

Toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein

Onderzoek naar toezicht en handhaving in het fysieke domein. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Coevorden toezicht houdt en handhavend optreedt. Ook de samenwerking …

Onderzoek handhaving Plassengebied

De RKC De Ronde Venen heeft de problematiek rond toezicht en handhaving in het Plassengebied nader onderzocht. Reeds decennia is er veel maatschappelijke aandacht voor het gebruik van dit gebied, …

Openbare orde en veiligheid bij evenementen

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Delft de openbare orde en veiligheid rondom evenementen waarborgt en de wijze waarop het toezicht en de handhaving is geregeld.

Transparant over privacy: quickscan naar het privacybeleid in het sociaal domein van de gemeente Ede

De bescherming van (persoons)gegevens is een belangrijke taak van de gemeente. In dit onderzoek is gekeken hoe de gemeente Ede de privacywetgeving inzet in het sociaal domein.

Opdrachtgeverschap BRZO beschouwd

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop het opdrachtgeverschap voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zeeland is vormgegeven.

Het effect van Toezicht & Handhaving

Om de raad meer inzicht te geven in de doelen die zijn gesteld voor toezicht en handhaving en in hoeverre die doelen worden bereikt, is dit onderzocht. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltr…