Skip to main content

Transformatie

Aantal berichten met deze tag: 25

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Transformatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Transformatie’.

De gebiedsteams in Weststellingwerf

De rekenkamercommissie onderzocht hoe ver de gemeente Weststellingwerf is met de beoogde transformatie en of de gebiedsteams daartoe efficiënt en effectief werken

Tussenstand uitvoering jeugdhulp

Een onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp in Hilversum.

Sturing op doelbereik Jeugd en Wmo

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie het inzicht in en overzicht van de gemeenteraad in de realisatie van de doelen voor de Wmo en de Jeugdwet (en het daarop gebaseerde lokale beleid) te…

Jeugdwet: aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer In de praktijk blijken gemeenten veel moeite te hebben om te komen tot duidelijke doelen op het gebied van de jeugdhulp en een uitwerking daar…

Verkenning Energietransitie Apeldoorn: schakelen naar de hoogste versnelling

Apeldoorn heeft hoge ambities met de energietransitie. Er is een breed pakket maatregelen in werking gezet. Grotere inspanningen op energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn nodig om …

Hoe draait de dagbesteding?

De RKC concludeert dat de veranderingen ikv de nieuwe Wmo zichtbaar worden in de uitvoering van de dagbesteding. De gemeente zet maatwerkvoorzieningen dagbesteding in voor de meest kwetsbare mens…

Informatiedocument 3D’s Actualisatie 2017 – berekend op de nieuwe taken?

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken in het sociale domein. Dit was in oktober 2014 aanleiding voor de Commissie Digitaal Kennisdelen van de NVRR …

Participatiewet: aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer De met de invoering van de Participatiewet uitgebreide verantwoordelijkheden van gemeen-ten vragen om een adequate aansturing en verantwoordin…

‘Over de drempel’ onderzoek naar de toegang tot de Wmo: bestuurlijk rapport

De opzet en uitvoering van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning zijn in dit onderzoek beoordeeld aan de hand van de weergegeven onderzoeksvragen. De beoordeling is opgenomen in het feiten…

‘Over de drempel’ onderzoek naar de toegang tot de Wmo: feitenrapport

De rekenkamer heeft in haar meerjarenprogramma voor de komende jaren opgenomen structureel aandacht te willen besteden aan de decentralisaties. Eerder deed de rekenkamer onderzoek naar de voorberei…