Skip to main content

Transities

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 21-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Transities

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Transities’.

NVRR geeft eerste Inspiratiedocument uit met overzicht van best practices in rekenkameronderzoek sociaal domein

Het Inspiratiedocument biedt een overzicht van best practices van een vijftiental rekenkameronderzoeken (gepubliceerd in 2016-2017). In dit document is vanuit twee invalshoeken bezien wat interessa…

Vierde rapportage TSD: Eén sociaal domein

TSD constateert dat gemeenten middenin het proces zitten het éne sociaal domein te verkennen en in te richten. Zij is verder van mening dat de ‘stelselvragen’ – in hoeverre burgers daadwerkelijk z…

Werk in uitvoering -meer grip op het sociale domein-

De RKC heeft de decentralisaties binnen het sociaal domein onderzocht en concludeert dat de gemeente de voorbereiding op de decentralisaties en de uitwerking van de uitvoering daarvan, goed heeft o…

Decentralisaties sociaal domein

De rekenkamer concludeert dat de gemeente Hilversum goed zicht heeft op het eindpunt van de transitie en op schema ligt met wat er voor 1 januari 2015 nog allemaal geregeld moet worden, maar nog be…

Ons een zorg… Stand van zaken jeugdzorg in Súdwest-Fryslân

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Jeugdwet. Op basis van dat onderzoek zijn acties beschreven die nog in de r…

Klaar voor de Start? Een onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg in de B4-gemeenten

De Rekenkamer(commissie)s van Eindhoven, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch hebben gezamenlijk onderzoek verricht naar de rol van de gemeenteraden in de vier gemeenten bij de decentralisatie (ofwel…

Zelfsturing op het goede spoor? Een onderzoek naar de rol van inwoners van Peel en Maas bij een terugtredende overheid

Uit het onderzoek volgt dat de samenleving in Peel en Maas goed op weg is om de gevolgen van de terugtredende overheid, door de beleidsveranderingen en voorgenomen bezuinigingen rondom de drie dece…