Skip to main content

Transparantie

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Transparantie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Transparantie’.

Rekenkamerbrief over de doelen in het Bredase Bestuursakkoord 2018-2022

In het onderzoek heeft de Rekenkamer de transparantie van de doelen in het Bredase Bestuursakkoord en de vertaling van die doelen in de Begroting 2019 onderzocht. Inzichten uit andere onderzoeken i…

‘Eerlijk delen’ onderzoek naar de verstrekking van subsidies door de gemeente Den Haag

In dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

Stiekem: een onderzoek naar de praktijk van geheimhouding en in beslotenheid vergaderen bij de gemeente Ede

Openbaarheid van informatie en transparantie bij besluitvorming staan centraal in dit onderzoek. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Ede omgaat met geheimhouding en of de wett…

Reorganiseren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam reorganiseert vaak. Volgens telling van de rekenkamer 115 keer sinds 2008. Soms grote reorganisaties, soms kleine. Vrijwel elke dienst van de gemeente is één of meer keer gere…

Onderzoek Natuurvriendelijke Oevers, een oriëntatie

De realisatie van concrete Nvo projecten stagneerde rond de jaarwisseling van 2011/2012. Bij de projecten ontstond het vermoeden dat sprake was een niet efficiënte aanpak. Om in een later stadium v…

Goed parkeren. Quick scan uitvoering parkeerbeleid gemeente Amstelveen

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. Daarbij heeft de commissie zich vooral gericht op h…