Skip to main content

Utrecht

Aantal berichten met deze tag: 58

Gepubliceerd op:
donderdag 09-02-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Utrecht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Utrecht’.

Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen: rekenkameronderzoek Participatiewet

Deze beleidsbeschrijving gaat in op de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de uitvoering van de Participatiewet (toeleiden naar werk of de kans op werk vergroten), de doelen die…

Stiltegebieden in de randstedelijke provincies

De provincie bepaalt de regels en het beleid voor stiltegebieden. De ene provincie is hierbij meer gericht op het beschermen van de stilte en de andere meer op het beleven van de stilte. In 2011 de…

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid inzake de verbonden partijen. Allereerst is de omvang van de problematiek in de vier provincies in bee…

Openbaar, tenzij – provincie Utrecht

De Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies de regels omtrent geheimhouding volgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om PS en GS handvatten te bieden voor het verbeteren van d…

Quick scan Stand van zaken uitvoering convenant aanpak leegstand kantoren- met reactie GS Flevoland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de aanpak van leegstaande kantoren in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel van de quick scan i…

Quick scan omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten)

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de vorming van de Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in de provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holla…

Grip op het Groene Hart – vervolgonderzoek

Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Utrecht

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Gevalstudie doeltreffendheid subsidie Tijdsordening provincie Utrecht

Op 6 maart 2012 publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer de resultaten van het eerste deel van het onderzoek ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies’. In vervolg daarop zijn als gevalstudie vier…

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Utrecht

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkop…