Skip to main content

Veiligheidsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
maandag 30-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Veiligheidsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Veiligheidsbeleid’.

Veiligheid en zorg – persoonsgerichte aanpak (pga)

De persoonsgerichte aanpak is vanuit de praktijk gestart. Het is nu zaak deze op papier te zetten inclusief goede effectindicatoren. T.a.v. toepasbaarheid in het Sociaal Domein beperkt de rkc zich …

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven (gezien de risico’s) adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij wordt betrokken.

Verkort rekenkameronderzoek naar de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

(Verkort) rekenkameronderzoek om de raad inzicht te geven in het proces van het tot stand komen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en control…

Veiligheidsbeleid

inzicht bieden in de: – wijze waarop het veiligheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig tot stand is gekomen en de prioriteiten zijn/worden gesteld; – mate waarin de doelstellingen specifiek, meetbaa…

Verkennend onderzoek naar de inzet van digitale middelen bij het politiewerk

De Rekenkamercommissie van Heemstede heeft laten onderzoeken welk beleid er is op het gebied van veiligheid, wat de invloed is van de raad en welke rol digitale middelen spelen bij de veiligheid. V…

Veiligheid: Dat doen we samen!

Onderzoek naar de rollen, verantwoordelijkheden en prestaties binnen het veiligheidsbeleid va de gemeente Veldhoven. Er wordt een actief veiligheidsbeleid gevoerd, waar veel partners bij betrokken …

Opvolgonderzoek Evaluatie Beleid Veilig uitgaan in Alkmaar

In 2010 heeft de rkc haar rapport ‘Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar gepubliceerd’. In het opvolgonderzoek is gekeken in hoeverre het college en de raad de aanbevelingen hebben gerealiseer…

Met goed beleid meer resultaat

Eind 2010 jaar is de beleidsgerichte van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder afgesloten (2006-2009, verlengd tot en met 2010). Aan het begin van dit jaar heeft de gemeenteraa…

Horen, zien en schrijven. Optreden van stadswachten in de openbare ruimte

Het onderzoek richt zich onder meer op de kwaliteit van het optreden van stadswachten in de openbare ruimte: hoe opereren zij in bepaalde situaties, hoe komen zij tot hun beslissingen, waar richten…