Skip to main content

Verantwoording

Aantal berichten met deze tag: 33

Gepubliceerd op:
dinsdag 01-09-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Heerde

Tag: Verantwoording

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verantwoording’.

Geldstromen Sociaal Domein

Verkennend onderzoek naar geldstromen in het sociaal domein en de eventuele financiële risico’s die de gemeente Heerde loopt bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatie voor de ra…

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2018

Leesbaarheid Jaarverslag is nog niet heel goed. De financiële positie van Breda is zorgelijk. Veel ambities, weinig reserve, negatief exploitatiesaldo, solvabiliteit is onder 20% gezakt, schulden s…

Mini-rapportage Spotdag: de burger als armchair auditor

Op de Spotdag 2017 is onderzocht op welke manier burgers informatie willen ontvangen van de overheid over hoe zij haar geld besteed, zogenaamde burgeraudits. Op de Spotdag zijn de volgende vragen …

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Gemeenten voeren steeds meer taken in samenwerking met anderen uit. Dit maakt het voor raadsleden lastig om overzicht en grip te houden op de samenwerkingsverbanden. De rekenkamer heeft onderzocht …

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Opsterland

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…

Armoedebeleid: rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Ooststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelij…

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Weststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…

Programmabegroting in relatie tot de overige planning en controle instrumenten

Systematiek van de programmabegroting in relatie tot de andere planning en controle instrumenten. Advies van de rekenkamer is om meer scherpte aan te brengen in de doelen en de prestaties van de pr…

Cultural governance: nazorg / stand van zaken

Informeren van de raad over bevindingen uit drie jaar nazorg over de wijze van verantwoording door de grote culturele instellingen en de controle daarop door het college voor wat betreft cultural g…

Participatiewet en verantwoording

Hoorn loop met de invoering van de Participatiewet een aantal risico’s. Dit zijn deels financiële risico’s (m.n. het risico op budgetoverschrijding) maar ook beheersmatige en bestuurlijke risico’s …