Skip to main content

Verbonden partij

Aantal berichten met deze tag: 30

Gepubliceerd op:
donderdag 19-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Soest

Tag: Verbonden partij

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verbonden partij’.

Rekenkameronderzoek Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Vijf rekenkamercommissies hebben, i.s.m. een onderzoeksbureau, de doeltreffendheid onderzocht van een gemeenschappelijk Reinigingsbedrijf.

Afvalinzameling en -verwerking in Deventer

Onderzocht is of de afvalinzameling en –verwerking doelmatig wordt uitgevoerd en of de gemeenteraad in staat is om bij te sturen. Vastgesteld is dat de milieuprestaties en geboden “afvalservice” op…

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid inzake de verbonden partijen. Allereerst is de omvang van de problematiek in de vier provincies in bee…

De Staat als aandeelhouder: over het beheer van staatsdeelnemingen

Het beleid voor het beheer van staatsdeelnemingen gaat uit van het zogeheten ‘actief aandeelhouderschap’. Publiek belang en het beheer van maatschappelijk vermogen staan in dit beleid centraal. De …

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of het Rijk er goed op toeziet dat de investeringen die netbeheerder TenneT doet in ons hoogspanningsnet doelmatig zijn. ‘Doelmatig’ wil zeggen: noodzakelijk…

‘Verbonden partijen en de rol van de raad’

Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbon…

Delta: comfortabele en knellende verbinding

Onderzocht is op welke wijze de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uitoefenen op verbonden partij Delta. De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft voor beide …

Relaties externe partijen

Om de bestuurlijke opgaven op velerlei terreinen te realiseren gaat de gemeente Enschede relaties aan met externe partners. De samenwerking met deze externe partners moet bijdragen aan het behalen …

Verbonden Partijen

De Delftse rekenkamer heeft met het onderzoek tot aanbevelingen willen komen om de doelen van verbonden partijen van de gemeente Delft te helpen realiseren, met het accent op het versterken van de …

Verbonden Partijen

Gemeenten nemen zowel verplicht als vrijwillig deel in verbonden partijen. In beide gevallen is het van belang dat vooraf het motief (reden), het doel en de verwachtingen van de deelname in de verb…