Skip to main content

Waterschappen

Aantal berichten met deze tag: 17

Gepubliceerd op:
vrijdag 15-09-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht

Tag: Waterschappen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Waterschappen’.

Samenwerking waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeenten in het BOWA (bestuurlijk overleg water AVG gebied)

Het betreft een rekenkameronderzoek naar het samenwerkingsproces van waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de inliggende gemeenten. Het onderzoek richt zich zowel op de samenwerking in het verleden …

Bestuurlijke nota Financieel Toezicht

De provincie heeft een wettelijke taak om financieel toezicht te houden op de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap in Zeeland.

Jaarverslag 2015 Waterkring NVRR

In dit derde verslagjaar van de Waterkring stonden activiteiten centraal als: – de waterschapsverkiezingen, deze verkiezingen hebben grote invloed gehad op zowel de activiteiten als de samenstellin…

Ontwikkeling van de Rekenkamerfunctie bij Waterschappen

Het doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de wenselijkheid van een …

Position Paper Waterkring: Rekenkamerfunctie bij waterschappen noodzakelijk

Doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de wenselijkheid van een goed…

Jaarverslag 2014 Waterkring

In dit tweede verslagjaar van de Waterkring stonden als activiteiten centraal: – De positionering van de Waterkring, bestuurlijk netwerk en publiciteit. – De ontwikkeling van een Position Paper ove…

Jaarverslag 2013 Waterkring NVRR

De voorzitters van de rekenkamercommissies van de waterschappen (“Waterkring”) hebben hun eerste jaarverslag uitgebracht. De waterkring werd opgericht op 3 juli 2013 en wil de positie van de rekenk…

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technie…

Water(toets) in zicht: helder of troebel?

Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudkundige belang in de ruimtelijke ordening te waa…

Water(toets) in zicht: helder of troebel?

Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudkundige belang in de ruimtelijke ordening te waa…