Skip to main content

Wmo

Aantal berichten met deze tag: 79

Gepubliceerd op:
maandag 26-10-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Achtkarspelen

Tag: Wmo

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Wmo’.

Belevingsonderzoek Wmo

De RKC’s onderzochten de manier waarop cliënten en inwoners de hulp en ondersteuning vanuit de praktijk ervaren. Het onderzoek gaat over de toegankelijkheid van de Wmo, de kwaliteit en tevredenheid…

Toegang tot de Wmo Rekenkameronderzoek vanuit cliëntperspectief

Conclusies in steekwoorden: De organisatie van de toegang tot de Wmo is in opzet goed, maar beperkt bekend bij inwoners. Door knelpunten in de uitvoering staat de toegang onder druk; ook zijn er ri…

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen Ambulante ondersteuning en Dagbesteding. Met dit onderzoek geeft de rekenkamer inzicht in de gemaakte keuzes bij de …

Werken aan perspectief. Een onderzoek naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht onderzocht in 2018 welke kenmerken uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hoe de gemeente Utrecht invulling geeft aan de dienstverlening aan deze do…

De zorg voor elkaar? Een verkenning van het speelveld van de drie decentralisaties in de gemeente Krimpenerwaard

De verkenning geeft een overzicht van het speelveld van de drie decentralisaties, zoals toegangsvormen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en een SWOT-analyse. Het eindresultaat bestaat uit een…

Sturing op doelbereik Jeugd en Wmo

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie het inzicht in en overzicht van de gemeenteraad in de realisatie van de doelen voor de Wmo en de Jeugdwet (en het daarop gebaseerde lokale beleid) te…

Daklozenopvang: knel in de keten

Onderzoek naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. De gemeente biedt een groot deel van de dak- en thuislozen laagdrempelige opvang en zorg. Toch lukt het bij een aanzienlijk deel van de do…

Inspiratiedocument

Inhoudelijke accenten rekenkameronderzoek sociaal domein Jeugdwet Sinds medio 2016 is er in ieder geval door vijf lokale rekenkamers of rekenkamercommis-sies onderzoek gedaan naar de Jeugdwet. De i…

Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen: Rekenkameronderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een ernstige beperking. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft als doel het mogelijk te maken dat mensen la…

Nieuw informatiedocument 3D’s

De NVRR heeft opdracht gegeven tot actualisatie van het ‘Informatiedocument 3Ds’, waarvan het origineel stamt uit oktober 2014. Aanleiding voor het eerste document was dat gemeenten vanaf 1 januari…