Skip to main content

Woonbeleid

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
maandag 25-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Woonbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Woonbeleid’.

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Medemblik

Prestatieafspraken kunnen een krachtig middel zijn om lokale doelen van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te bereiken. Dit onderzoek gaat in op de totstandkoming en uitvoering van lokale woonvis…

Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad – gemeente Opmeer

In Opmeer speelt het gemeentelijk woningbedrijf (GWB) een belangrijke rol in het lokale volkshuisvestingsbeleid. Vormgeving en uitvoering van woonbeleid, (presatie-)afspraken met het GWB en rolinvu…

Evaluatieonderzoek Woonvisie 2015+ gemeente Nijkerk

De RKC onderzocht de beleidsdoelen en -resultaten. Zij adviseert de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld en om preciezer te zijn in de …

Woonbeleid in Zaanstad

Het onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): zij gaven aan voorkeur te hebben voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente…

Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

In het rekenkameronderzoek is aandacht besteed aan de effectiviteit van het woonbeleid. De drie speerpunten uit de Woonvisie 2014-2019 zijn het vertrekpunt geweest: dynamische woonmilieus, huishoud…

Waar ligt de balans?: bestuurlijke nota wonen Overijssel

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie bij wonen.

Bouwen is meer dan stenen stapelen

Onderzocht is in hoeverre de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woon…

Wonen in Den Helder; zijn de doelstellingen gehaald?

In het rekenkameronderzoek staat de wijze waarop de gemeente Den Helder uitvoering geeft aan haar volkshuisvestingsbeleid en de kaderstellende en controlerende rol van de raad daarbij centraal. He…