Skip to main content

Zuid-Holland

Aantal berichten met deze tag: 66

Gepubliceerd op:
vrijdag 28-10-2016
Gepubliceerd door:
Randstedelijke Rekenkamer

Tag: Zuid-Holland

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Zuid-Holland’.

Stiltegebieden in de randstedelijke provincies

De provincie bepaalt de regels en het beleid voor stiltegebieden. De ene provincie is hierbij meer gericht op het beschermen van de stilte en de andere meer op het beleven van de stilte. In 2011 de…

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid inzake de verbonden partijen. Allereerst is de omvang van de problematiek in de vier provincies in bee…

Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015 provincie Zuid-Holland

In 2010 heeft de Randstedelijke Rekenkamer de Terugblik van de collegeperiode 2007-2011 van de Provincie Zuid-Holland gevalideerd. In de bijeenkomst van de programmaraad van 4 maart jl. is aangegev…

Grond voor verandering – Onderzoek grondbeleid EHS Provincie Zuid-Holland

Door verdere decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies is de verantwoordelijkheid van de provincie voor het aankopen en inrichten van gronden groter geworden. De provinci…

Natuurbeleid EHS onder de loep – Provincie Zuid-Holland

Rijk en provincies maakten voor de periode 2007-2013 kwantitatieve afspraken over de verwerving, inrichting en ontsnippering van natuur en particulier en agrarisch natuurbeheer. De provincies hebbe…

Openbaar, tenzij – provincie Zuid-Holland

De Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies de regels omtrent geheimhouding volgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om PS en GS handvatten te bieden voor het verbeteren van d…

Quick scan Stand van zaken uitvoering convenant aanpak leegstand kantoren- met reactie GS Flevoland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de aanpak van leegstaande kantoren in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel van de quick scan i…

Quick scan omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten)

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de vorming van de Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in de provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holla…

Grip op het Groene Hart – vervolgonderzoek

Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Zuid-Holland

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…