Skip to main content

Gemeenten-pas-op-bescherming-privacy-bij-plaatsing-namen-inwoners-op-openbare-besluitenlijst-internet

Categorie: Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Juristen mr. M. Bekooy en mr. M.R. Kruisselbrink lichten in een artikel een gerechterlijke uitspraak toe van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3364).

De appellant had een Wob verzoek gedaan aan het college van B&W voor gegevens met betrekking tot de rekenkamer van de gemeente. Het college heeft vervolgens op dit verzoek besloten en het besluit op de openbare besluitenlijst van de gemeente geplaatst overeenkomstig artikel 60 van de Gemeentewet. Daarna is de openbare besluitenlijst gepubliceerd via internet; met daarop vermeld dat het een besluit betreft op het verzoek van; naam + woonplaats”.

De betreffende persoon heeft hier vervolgens telefonisch, mondeling dus, bezwaar tegen gemaakt en verzocht om de gegevens te verwijderen. De Raad van State heeft de gemeente vervolgens opdracht gegevens te verwijderen.

Volgens de juristen is de les die uit deze zaak getrokken kan worden, dat wanneer de openbare besluitenlijst van het college wordt gepubliceerd op internet, het aan te bevelen is om namen van burgers daarop direct te anonimiseren.