Skip to main content

Informatiepagina Omgevingswet

Categorie: Omgevingswet

Handreiking Omgevingswet

De NVRR heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen van de bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk domein van de gemeente en biedt met deze handreiking rekenkamers en rekenkamercommissies praktische handvatten om hun gemeenteraad of -raden te ondersteunen bij het vinden van een nieuw evenwicht. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met betrokkenen en deskresearch.

Download de handreiking >>

FAQ

FAQ met antwoorden op de meest voorkomende vragen over de Omgevingswet voor gemeenten, provincies, uitvoeringsorganisaties en ketenpartners.

Infographics

Hier vindt u zo’n 30 infographics over de Omgevingswet. U kunt ze vrij gebruiken in presentaties en publicaties, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Let op: Nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving kunnen leiden tot aanpassingen in de infographics. Kijk altijd op deze pagina voor de meest recente versie!

Invoering wet

Invoering Omgevingswet: menu voor raadsleden
Website van de VNG met blogs, handreikingen, fact sheets en praktijkvoorbeelden over de invoering van de Omgevingswet voor raadsleden.

VNG Kompas Invoering Omgevingswet
Kompas met als onderwerpen:

Introductie Omgevingswet

 • Aanpak
 • Imvoeringsstrategie
 • Veranderopgave en -type
 • Toepassing van de wet
 • Ambitiebepaling
 • Kennis van de wet

Implementatie Omgevingswet: aanknopingspunten voor een handelingsperspectief / André Oostdijk, Rens Baltus en Wouter Metzlar. – Utrecht: Berenschot, 2016

In deze vrij verkrijgbare publicatie ‘Implementatie Omgevingswet: aanknopingspunten voor een handelingsperspectief’ duidt Berenschot de veranderopgave waar overheden – met name gemeenten – voor staan en bieden we concrete handelingsperspectieven om invulling te geven aan deze opgave.

Aan de orde komen onderwerpen zoals: Wat verandert er op het gebied van samenwerking in de keten, politiek-bestuurlijke besluitvorming, cultuur en gedrag, werkprocessen en digitale ondersteuning? En welke stappen kunnen overheden nu al zetten om later Omgevingswet-proof te zijn?

Omgevingswet en de gemeenteraad: presentatie gemeente Mill en Sint Hubert met als onderwerpen:

 • Waarom Omgevingswet?
 • Wat verandert er door de Omgevingswet?
 • Stand van zaken invoering Omgevingswet. Rol gemeenteraad (regionale afstemming)?
 • Planning Provincie, AFC, ODBN en gemeente
 • Regionale afspraken (keuze met impact)

Omgevingsbeleid

Omgevingsbeleid op een tweesprong: policy brief / Rens van der Wouden. – PBL, sept. 2017

Deze policy brief verkent de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van het omgevingsbeleid. Deze verkenning mondt uit in aanbevelingen voor de Omgevingsvisie en een voorstel voor een kennisagenda voor het omgevingsbeleid.

Omgevingsveiligheid

Handleiding Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie

De handleiding ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ voor gemeenten is bedoeld om het aspect omgevingsveiligheid goed te blijven waarborgen in de Omgevingswet.

Organisatieverandering

Acteurs houden Edese ambtenaren spiegel voor

De acteurs van terugspeeltheater Wordt Vervolgd stonden met zijn vijven ruim twintig keer op de planken, telkens voor een groep van dertig tot veertig ambtenaren van de gemeente Ede. ‘De opdracht was de organisatievisie van de gemeente tussen de oren te krijgen en voelbaar en zichtbaar te maken bij de 800 ambtenaren’, vertelt Joke Rood van Wordt Vervolgd.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/acteurs-houden-edese-ambtenaren-spiegel-voor.9572163.lynkx

Praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt u voorbeelden van omgevingsvisies van gemeenten die voldoen aan de Omgevingswet:

Waterschap Brabantse Delta: Markdal
Het project waar het om gaat is ‘Herinrichting Markdal’ in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. In dit project werken de Vereniging Markdal, boeren, omwonenden, overheden, natuurorganisaties en andere betrokkenen samen aan een plan voor een vrij stromende Mark en een mooi, duurzaam en vitaal Markdal. Met dit plan in de hand willen zij vervolgens samen aan de slag met de uitvoering

Delft: omgevingswetportaal

Den Haag Binckhorst

Eindhoven ontwikkelt, Omgevingsvisie

Utrecht Merwede Kanaalzone

Zwolle: omgevingsvisie, mijn Zwolle van morgen

Living Lab Omgevingswet
Saxion hogeschool heeft samen met de Regio Twente, de VNG, de provincie Overijssel, de RUD Twente en VNO/NCW-midden de Regionale Praktijkgroep Omgevingswet opgericht als onderdeel van het eerste LivingLab Omgevingswet. Een open regionaal netwerk van overheden, bedrijfsleven en regionale kennisinstellingen in de regio Oost-Nederland.

In een LivingLab Omgevingswet experimenteren onderwijs, ondernemers en overheid met de Omgevingswet. De opgedane kennis deelt men en zet men direct in voor de praktijk. Onder andere voor de ontwikkeling van opleidingen. Het uitgangspunt is ‘learning by doing’: kennis ontwikkelen op basis van situaties uit de praktijk.

Praktijkproef ‘toepasbare regels en vragenbomen in de Omgevingswet’ in Leiden en Den Haag

De gemeenten Leiden en Den Haag hebben samen onderzocht of een eenvoudig vergunningsproces (voor een dakkapel) te vertalen is naar toepasbare regels en vragenbomen en vervolgens zijn aan te leveren als input voor het DSO-loket.

Ruimtelijke plannen.nl
Het landelijk portaal voor ruimtelijke plannen.

Presentaties

Het Congres ‘Grip op de Omgevingswet’ werd op 28 september 2017 georganiseerd door Binnenlands Bestuur.

De volgende presentaties werden daar onder meer gehouden:

Op 7 maart 2019 vond de bijeenkomst Denktank Omgevingswet plaats in Utrecht. De volgende presentatie is daar gehouden:

Uitgangspunten en doelen

Uitgangspunten van de wet

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven.

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

 • minder en overzichtelijke regels
 • meer ruimte voor initiatieven
 • lokaal maatwerk
 • vertrouwen

Doordat er minder regels zijn en doordat deze regels overzichtelijker zijn, is het wettelijke kader inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Bovendien maakt de Omgevingswet het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger.

Doel van de wet

Het motto van de wet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.

Waarom een stelselherziening?
SIte van het Ministerie van BiZa met uitleg over het waarom van de stelselherziening met een infographic over de opzet van de Omgevingswet.

Wetteksten en regelgeving

Een overzicht van de wetteksten Omgevingswet:

 • De Algemene Maatregelen van Bestuur
 • De kamerstukken
 • De gang van het wetsvoorstel

Omgevingsweb: kennisportal op het gebied van omgevingsrecht

De website biedt maandelijks aan 45.000 mensen uit het vakgebied het laatste nieuws, vragen & antwoorden en actuele bewerkingen van jurisprudentie. Op een kritische en onafhankelijke manier wordt bericht gegeven van de actualiteiten binnen het omgevingsrecht.

Ook is het voor iedereen in het veld mogelijk om mee te discussiëren op de website, het forum of de social media kanalen.

Voortgang wet- en regelgeving Omgevingswet

In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. Nu wordt gewerkt aan de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), de ministeriële regeling, de Invoeringswet en onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten en onderliggende regelgeving. De planning is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.

Woordenboek

Woordenlijst Omgevingswet met omschrijving van de afkortingen en begrippen die in de wet voorkomen.De woordenlijst is ontwikkeld door de gemeente Zaanstad.

Diversen

Enquête betrokkenheid gemeenteraad bij Omgevingswet

Raadsleden vinden dat de Omgevingswet die in 2019 wordt ingevoerd van belang is voor de huidige gemeenteraad. De huidige raad moet daarom in de raadsperiode die nog tot 2018 loopt aan de slag met de Omgevingswet.

Raadsleden twijfelen tegelijkertijd of de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de invoering van de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie, de zogeheten decentralisaties in het sociaal domein van 2015. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden onder gemeenteraadsleden door Raadslid.Nu in samenwerking met de VNG.

Documenten