Skip to main content

Organisatie van de rekenkamer

Categorie: (Rand)Voorwaarden

De manier waarop de rekenkamer is ingebed in de organisatie en het gezag dat de rekenkamer heeft, beïnvloedt de mate van doorwerking. De mate van onafhankelijkheid van de rekenkamer is ook van belang. Sommige onderzoekers (Elzinga bijvoorbeeld) zijn van mening dat de mate van onafhankelijkheid bepalend is voor het succes. Anderen (Hornstra) stellen, dat juist de mate van binding met de raad / provinciale staten een onderzoek succesvol maakt.

Bij samenstelling van de rekenkamer(commissie) gaat het onder andere om:

  • Samenstelling: profiel van de voorzitter, deskundigheid, voeling met het veld, omvang en verscheidenheid.
  • Gewicht: reputatie van de voorzitter en andere (raads)leden.
  • Mate van ondersteuning: aard, omvang en samenstelling.

Bij taakopvatting / werkwijze gaat het onder meer om:

  • Ambitieniveau.
  • Mate van betrokkenheid van de leden bij onderzoek.
  • Betrokkenheid van derden in het proces.
  • Allianties / samenwerkingsverbanden met anderen.
  • Kwaliteit: gedegenheid en/of draagvlak.

Doorslaggevende rol van voorzitters en secretarissen

Van wezenlijk belang voor de doorwerking is de mate waarin de voorzitter er in slaagt om te gaan met onafhankelijkheid aan de ene kant en betrokkenheid bij de politiek-bestuurlijke arena aan de andere kant.
Daarnaast is de relatie tussen voorzitter –secretaris van belang. De voorzitter vervult zijn functie vaak naast ander werk, waardoor veel taken bij de secretaris zijn neergelegd.