Skip to main content

Standaardopzet Inspiratiedocument

Categorie: Verenigingsinformatie (informatie van de NVRR)

NVRR

Standaardopzet Inspiratiedocument

Aanleiding

Uit diverse klantonderzoeken is gebleken dat er bij de leden behoefte bestaat aan een betere ontsluiting en verrijking van inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over rekenkameronderzoek. Informatie die direct aansluit op de dagelijkse praktijk en toegevoegde waarde biedt voor het doen van rekenkameronderzoek

Een Inspiratiedocument is een (digitaal) verrijkte publicatie die een onderzoeker een overzicht biedt van (voorbeelden) van eerder gedaan onderzoek. Het Inspiratiedocument biedt een overzicht van gevolgde onderzoeksmethodes, bevindingen, conclusies en aanbevelingen over een bepaald onderwerp. Een andere soort digitale publicatie is een Informatiedocument. Dat is een digitale publicatie die achtergrondinformatie biedt over een nieuwe ontwikkeling (zie voor meer informatie hierover het separate document ‘Opzet Informatiedocument’).

Het hoofddoel van een inspiratiedocument is het uitwisselen van ervaringen en het bieden van mogelijkheden om te leren van anderen. Een inspiratiedocument kan dienen als startpunt voor (nieuw) onderzoek door andere rekenkamers omdat het eerder gebruikte vraagstellingen/aanbevelingen en methoden van actuele onderzoeken toegankelijk maakt ten behoeve van eigen lokaal onderzoek.

Een inspiratiedocument voldoet, voor zover van toepassing aan de eisen van de NVRR.  Enkele belangrijke aspecten hiervan zijn dat de NVRR verwacht dat:

 • Een auteur enige achtergrondinformatie verstrekt over zichzelf (vanuit welke achtergrond en hoedanigheid is het document geschreven?)
 • Het taalgebruik afgestemd is op alle lezers, dat wil zeggen dat het document geschreven is op taalniveau B1 van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Mits de complexiteit van het onderwerp dit toelaat.
 • Dat essentiële begrippen uitgelegd worden en dat jargon verklaard wordt;
 • Dat het aantal aangebrachte links beperkt is en dat ze zijn gecheckt op bruikbaarheid en:
 • Dat het Informatiedocument beschikt over correcte bronvermelding.

Kenmerken

De kenmerken van een Inspiratiedocument zijn:

 • Is een levend document dat onder redactie van de NVRR Redactie aangepast wordt. Hiermee wordt bedoeld dat leden digitaal (inhoudelijk) commentaar kunnen leveren op de gepubliceerde documenten
 • Heeft een overzichtelijke, digitale opmaak
 • Heeft een standaardhoofdstukindeling, waardoor het voor leden snel duidelijk is welke informatie beschikbaar is
 • De hoofdstukindeling is altijd zichtbaar, zodat duidelijk is waar men zich in het document bevindt en wat er verder behandeld wordt
 • is snel doorzoekbaar dankzij de doorklikbare hoofdstuktitels ( In het huidige Content Management System (CMS) is deze functie helaas niet volledig beschikbaar).
 • Gemakkelijk te actualiseren (per hoofdstuk en digitaal, wat redactie en publicatie vergemakkelijkt)
 • Bevat een beveiligd veld voor commentaar (alleen voor leden toegankelijk)

Standaardopmaak van een  Inspiratiedocument

Een Inspiratiedocument is opgemaakt in de NVRR-huisstijl. Het NVRR-secretariaat levert het sjabloon aan de auteur.

De NVRR kiest ervoor om informatie en inspiratiedocumenten op te laten maken volgens een standaard hoofdstukindeling. De beschikbaarheid van informatie maakt het verschil. Alleen die hoofdstukken die informatie bevatten, staan open, die zijn zichtbaar voor de leden. De schrijver van het Inspiratiedocument heeft hierin de regie.

Een Inspiratiedocument bevat deze hoofdstukken:

 • Inleiding over het rekenkameronderzoek over het onderwerp
 • Beschrijving van het rekenkameronderzoek
 • Onderzoeksmethoden (aanpak en onderzoeksinstrumenten)
 • Welke aspecten uit het onderzoek maken het interessant voor andere rekenkamers?
 • Andere relevante informatie

Opdrachtgever Inspiratiedocument

De NVRR Redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de informatie, die op de openbare Wiki pagina op de NVRR-website gepubliceerd wordt. Vanuit die verantwoordelijkheid fungeert de Redactie als opdrachtgever van Inspiratiedocumenten. Zij ziet toe op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van de gepresenteerde informatie. Bovendien bewaakt zij de huisstijl en ziet toe op de bewaking van auteursrechten.

Beoordelingsprocedure Inspiratiedocument

De redactie beoordeelt de kwaliteit van een Inspiratiedocument volgens een vaste procedure. De eindredacteur beoordeelt het document als eerste, onder meer aan de hand van de hierboven aangehaalde Handleiding schrijven voor Wiki, en doet op basis hiervan een preadvies over publicatie. Daarna stuurt de eindredacteur het document naar de rest van de redactie. De redactie houdt zich een reactietermijn van twee weken voor.


Gebruik van een Inspiratiedocument

Het staat NVRR leden vrij om delen van een Inspiratiedocument te (her)gebruiken. Bij dit gebruik kan de NVRR niet garant staan voor het behoud van de samenhang in het Inspiratiedocument. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruiker oftewel het individuele lid.