Skip to main content

Beleid tot achter de horizon: de totstandkoming van klimaatbeleid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Datum van publicatie: 31-10-2012

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch heeft onderzoek verricht naar het Energie- en klimaatprogramma 2008-2015. Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke beleidsdoelen geformuleerd zijn, of de daarbij geformuleerde verwachtingen reëel zijn, wat de oorzaken zijn van het lagere dan beoogde realisatietempo, en welke mogelijke oplossingsrichtingen en (bij)sturingsmogelijkheden er zijn.

Centrale onderzoeksvraag

1. Welke beleidsdoelen zijn er geformuleerd?
– Hoe SMART zijn deze doelen geformuleerd?
– Is dit gebeurd voor alle relevante terreinen?
– Zijn concrete stappen benoemd om de doelen te bereiken?
– Zijn heldere links gelegd met de beschikbare instrumenten?
2. Zijn de geformuleerde verwachtingen reëel, gelet op wat je lokaal kan doen, mede gelet op ervaringen en analyses van andere overheden?
3. In hoeverre verklaart het voorgaande het lage realisatietempo?
4. In welke mate spelen andere oorzaken een rol?
5. Welke oplossingsrichtingen zijn er om de situatie te verbeteren?
6. Op welke wijze kan de gemeenteraad optimaal (bij)sturen en welke factoren kan zij in het vervolg het best monitoren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Erik wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.