Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 18 jaar geleden, hebben doorgemaakt.

De leden hebben aangegeven een kwaliteitsprijs belangrijk te vinden. Kwaliteitsbevordering met een competitief element, een leerproces bij rekenkamers stimuleren, vaktrots opwekken voor het eigen werk en product en een moment van aandacht voor rekenkamers creëren in bestuurlijk Nederland.

De goudvink 2022: Utrecht als winnaar

Met lovende woorden leidde juryvoorzitter Koos Janssen de uitreiking van de Goudvink in. De vier genomineerde rekenkamers, Oost, Utrecht, Vijfheerenlanden en Nijmegen werden op het podium geroepen en over de verschillende rapporten werden complimenten gemaakt en sterke punten uitgelicht. De juryvoorzitter was onder de indruk van alle vier de rapporten en de kwaliteit en kwantiteit van de ingezonden rapporten over 2022 en complimenteerde de genomineerde rekenkamers. De winnaar van 2022 is Utrecht. Benieuwd naar de reactie van de jury op de vier genomineerden?

Zo zijn de beoordelingscriteria aangevuld met criteria over de relevantie van het onderzoek en het aspect ‘moed’ wordt meegewogen. De jury gaat elk jaar op één aspect inzoomen. De rapporten die daarop scoren krijgen een ‘eervolle vermelding’. Nieuw in de aanmeldprocedure is dat anderen dan de rekenkamer(commissie) zelf mogen signaleren dat er een goed rekenkamerrapport is gepubliceerd. Daarbij kan gedacht worden aan griffiers, raadsleden, burgemeesters enz. Het is dan aan de rekenkamer(commissie) zelf om zich aan te melden voor de procedure.

De winnaar wordt meer dan voorheen in het zonnetje gezet. De niet-winnaars krijgen waarderende feedback van de beoordelaars en de jury. De vierkoppige jury wordt uitgebreid met een journalist en de winnaar van het voorgaande jaar.

Criteria voor de Goudvink

1. Basiskwaliteit

 1. reden voor de onderwerpkeuze
 2. beschrijving onderwerp
 3. onderzoeksdoelstelling
 4. onderzoeksvragen
 5. normenkader
 6. onderzoeksaanpak
 7. gebruikte bronnen (literatuurlijst, lijst van respondenten)
 8. beperkingen van het onderzoek

2. Technische kwaliteit

 1. De onderzoeksvragen zijn passend en compleet voor het bereiken van de onderzoeksdoelstelling
 2. De normen zijn passend voor de onderzoeksvragen
 3. De onderzoeksaanpak sluit aan bij de onderzoeksvragen
 4. De bevindingen zijn onderbouwd met valide en betrouwbare data
 5. De conclusies sluiten aan op de bevindingen
 6. De conclusies zijn gebaseerd op normen
 7. De aanbevelingen sluiten aan op de conclusies en gericht op de rol van de geadresseerde (raad/college, PS/GS, AB/DB)

3. Presentatie

 1. Het rapport/product is prettig leesbaar
 2. Er is een adequate samenvatting opgenomen
 3. Er zijn functionele tabellen/illustraties opgenomen in de tekst
 4. Er is een infographic/film opgenomen
 5. Op andere wijze is getracht met de presentatie de doorwerking te bevorderen, bijv. gebruik social media, persbericht, publieksvriendelijke presentatievormen (digitaal, podcast), tijdens workshop conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan deelnemers/stakeholders

4. Relevantie

 1. relevant voor de samenleving/inwoners, sluit aan bij de actualiteit
 2. relevant voor (de versterking van) de volksvertegenwoordiging, en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan haar rol als instrument of ondersteuning voor (de versterking van) de volksvertegenwoordiging.
  (Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door dit als een criterium te benoemen voor de selectie van het onderzoeksonderwerp of de onderzoeksaanpak, of aandacht hiervoor bij het formuleren van de aanbevelingen, raad/PS/waterschapsbestuur betrokken bij uitvoering of presentatie.)
 3. relevant voor het afleggen van publieke verantwoording door het bestuur, en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan haar bijdrage daaraan
 4. relevant voor de verbetering van het bestuur (beleid en uitvoering), en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan de bruikbaarheid voor het bestuur

5A. Doorwerking voorronde

 1. De rekenkamer(commissie) geeft in tekst aan welke doorwerking is gesorteerd en geeft aan deze aan te kunnen tonen

5B. Doorwerking eindronde (alleen voor de genomineerden op de shortlist)

 1. De rekenkamer(commissie) heeft de doorwerking gestimuleerd (bijv. innovatieve methode gebruikt, actief de pers opgezocht)
 2. Het onderzoek is relevant, sluit aan op de actualiteit, leeft bij de raad/PS/waterschapsbestuur/bevolking?
 3. Raad/PS/waterschapsbestuur/bevolking is betrokken bij formuleren onderzoeksvragen, uitvoering, presentatie?
 4. Heeft de rekenkamer(commissie) de doorwerking aangetoond?
 5. Hoe is de doorwerking te kwalificeren (rapport/product besproken, er is over de aanbevelingen besloten [besluit/moties], nawijsbaar in beleid opgenomen, nawijsbaar geïmplementeerd, extern invloed gehad [bijv. aandacht in de pers])?

6. Extra punten

 1. Compensatie (bijvoorbeeld als er geen normenkader nodig is bij dit onderzoek, innovatieve aanpak enz.)
 2. Er valt veel te leren voor rekenkamer(commissie)s van dit rapport/product
 3. De jury waardeert het volgende aspect (opvallend aspect)
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.