Skip to main content

Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, hebben doorgemaakt.

De leden hebben aangegeven een kwaliteitsprijs belangrijk te vinden. Kwaliteitsbevordering met een competitief element, een leerproces bij rekenkamers stimuleren, vaktrots opwekken voor het eigen werk en product en een moment van aandacht voor rekenkamers creëren in bestuurlijk Nederland.

Criterialijst beoordelingen Goudvink 2024

De onderstaande criteria zijn de punten waar de beoordelaars op letten bij de Goudvink 2024. Ten opzichte van 2023 zijn de twee categorieën ‘basiskwaliteit‘ en ‘technische kwaliteit’ bijeen genomen. In de eerste beoordelingsronde heeft doorwerking een rol, maar hoeft nog geen bewijs van doorwerking aangeleverd te worden. Dat aspect krijgt bij de jurering van de shortlist wel grotere nadruk.

Basiskwaliteit: in het rapport is opgenomen en uitgewerkt…

 • reden voor het onderzoek, het onderwerp en de doelstelling zijn duidelijk beschreven
 • onderzoeksdoelstelling
 • onderzoeksvragen zijn passend voor het bereiken van de onderzoeksdoelstelling
 • de normen en toetsingscriteria zijn helder en passend voor de onderzoeksvragen (eventueel maar niet noodzakelijk in een apart normenkader)
 • de onderzoeksaanpak sluit aan bij de onderzoeksvragen
 • de bevindingen zijn onderbouwd met valide en betrouwbare data
 • de conclusies sluiten aan op de bevindingen
 • de aanbevelingen sluiten aan op de conclusies
 • de aanbevelingen zijn gericht op de rol van de geadresseerde (raad/college, PS/GS, AB/DB) en zijn praktisch en uitvoerbaar
 • van de bronnen is adequaat en controleerbaar gebruik gemaakt (eventueel maar niet noodzakelijk in een literatuurlijst, kan ook in de lopende tekst)
 • de beperkingen van het onderzoek zijn aangegeven

Relevantie: het onderzoek (onderwerp, onderzoeksvragen, onderzoeksaanpak) is…

 • reden voor het onderzoek, het onderwerp en de doelstelling zijn duidelijk beschreven
 • onderzoeksdoelstelling
 • onderzoeksvragen zijn passend voor het bereiken van de onderzoeksdoelstelling

Presentatie

 • Het rapport/product is prettig leesbaar
 • Er is een adequate samenvatting opgenomen
 • Er zijn functionele tabellen/illustraties opgenomen in de tekst
 • Op andere wijze is getracht met de presentatie de doorwerking te bevorderen, bijv. gebruik met een infographic, film, social media, persbericht, publieksvriendelijke presentatievormen (digitaal, podcast), tijdens workshop conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan deelnemers/stakeholders.

Doorwerking

 • De rekenkamer geeft in tekst aan welke doorwerking is gesorteerd en geeft aan deze aan te kunnen tonen

Extra pluspunten

 • Compensatie (bijvoorbeeld als er geen normenkader nodig is bij dit onderzoek, innovatieve aanpak enz.)
 • Er valt veel te leren voor rekenkamers van dit rapport/product

Aanmeldformulier 2024

Deadline inzending: 15 juli 2024