Skip to main content

Evaluatie voorbereiding AZC De Wolden 2015-2016

Datum van publicatie: 2017-05-15

Met deze brief bieden wij u de evaluatie van de voorbereiding van het Asielzoekerscentrum De
Wolden (AZC) aan. Deze evaluatie beschrijft hoe de vluchtelingenopvang in De Wolden in 2015-2016
is voorbereid. Het chronologische feitenrelaas met gebeurtenissen vormt de kern. Documenten,
waaronder beslisdocumenten, (nieuws)brieven, e-mails, raadsvergaderingen, agenda’s en
persberichten waren belangrijke bronnen.
De toets van volledigheid in gesprekken en mailwisseling met fractievoorzitters, collegeleden, griffier
en projectleider-AZC heeft meer gebeurtenissen opgeleverd. Mits onderbouwd met documenten
hebben wij die aanvullingen verwerkt in het feitenrelaas. In de gesprekken hebben wij ook gevraagd
naar gebeurtenissen die goed zijn gegaan en die beter konden. Wij hebben die aandachtspunten en
vragen in meer abstracte zin in de evaluatie in tekstblokken verwerkt of in deze brief vermeld. Tot die
vragen behoort het dilemma om als raad meer regie op het proces te voeren en kaders te stellen
versus de apolitieke houding in te nemen zoals in 2015-2016.
In de evaluatie kijkt de rekenkamercommissie uitsluitend naar gemeentelijke processen. Bij de AZCvoorbereiding betrokken inwoners en hun organisaties, de ondernemer en vele instanties hebben wij
daarom niet om feiten of ervaringen gevraagd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de vluchtelingenopvang in De Wolden in 2015-2016
voorbereid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf