Skip to main content

Het bos achter de boomspiegels. Een onderzoek naar het beleid voor de openbare ruimte in Ede (2016-2022)

Datum van publicatie: 2023-05-11

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht hoe het beleid en de recente bezuinigingen op het gebied van de openbare ruimte hebben uitgepakt en hoe de raad hierover is geïnformeerd. De commissie concludeert dat het beleid onvoldoende is vertaald naar de benodigde beleids- en beheerplannen. De beoogde bezuinigingen zijn gerealiseerd in de beoogde omvang. Verder constateert de commissie dat de ambities voor de openbare ruimte niet kunnen worden gerealiseerd met de beschikbare financiële middelen en dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Ede de afgelopen jaren is afgenomen. De raad krijgt met de geboden informatie moeilijk zicht op de grotere opgaven op dit gebied en richt zich vooral op kleinere onderwerpen, zoals boomspiegels.

Centrale onderzoeksvraag

Is het Edese beleid voor de openbare ruimte, en met name het beheer hiervan, doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ede
Provincie(s)
Gelderland
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Hedzer Uulders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.