Skip to main content

Privacy en Verantwoord Datagebruik en de rol van de gemeenteraad

Datum van publicatie: 2022-02-02

De Rekenkamercommissie heeft in de jaren 2018 en 2019 verkennende onderzoeken laten uitvoeren naar privacy en datagebruik door de gemeente. In het verlengde daarvan heeft de rekenkamercommissie geconstateerd dat het voor raadsleden moeilijk is om inzicht te krijgen in de verschillende vormen waarin door de gemeente gebruik wordt gemaakt van data. De Rekenkamercommissie is van mening dat er voor de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch een verantwoordelijkheid ligt om kaders te stellen voor het gebruik van data door de gemeente. De discussie met de gemeenteraad hierover werd gevoerd aan de hand van een discussienotitie van de Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie heeft voor de raad een handvat voor de gemeenteraad laten ontwikkelen: de DataWijzer. Het doel van deze DataWijzer, een doorklikbaar hulpmiddel, is raads- en commissieleden te helpen tot een afgewogen en onderbouwd besluit te komen bij raadsvoorstellen waarbij data worden ingezet. Ook is een animatiefilm gemaakt hierover.
De Rekenkamercommissie organiseerde voor de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch ook een hearing met als onderwerp Verantwoord datagebruik en de rol van de raad. De gemeenteraad nam een uitgebreide motie aan naar aanleiding van de discussienotitie en datawijzer.

Centrale onderzoeksvraag

Welke rol spelen data in de uiteindelijke bestuurlijke besluitvorming? Wie neemt de beslissing om gebruik te maken van data in de uitvoering en de ontwikkeling van beleid en aan welke eisen wordt deze beslissing getoetst? Hoe controleert een raadslid of de gebruikte algoritmen wel voldoen aan de gestelde politieke voorwaarden en voorwaarden van goed bestuur?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Utrecht Data School