Skip to main content

Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde

Datum van publicatie: 04-11-2013

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het aandeelhouderschap van de provincies Drenthe en Groningen in Groningen Airport Eelde (GAE NV). Een van de conclusies is dat de provincies Drenthe en Groningen de optimistische vooruitzichten van de directie van het vliegveld Eelde zonder veel nuancering overnemen. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing hebben de financiële gezondheid van de luchthaven niet bevorderd. Door een dunbevolkt achterland en nabije concurrenten (Schiphol) is een kostendekkende exploitatie van GAE NV volgens de Rekenkamer niet of pas op lange termijn mogelijk.

Centrale onderzoeksvraag

Welke publieke belangen liggen ten grondslag aan de risicodragende participatie door de provincies Drenthe en Groningen in GAE en op welke wijze hebben deze provincies via hun aandeelhouderschap actief invulling gegeven aan de borging van deze publieke belangen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.