Skip to main content

Samenwerking waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeenten in het BOWA (bestuurlijk overleg water AVG gebied)

Datum van publicatie: 15-09-2017

Het betreft een rekenkameronderzoek naar het samenwerkingsproces van waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de inliggende gemeenten. Het onderzoek richt zich zowel op de samenwerking in het verleden (ex post onderzoek) als op de toekomst (ex ante onderzoek).

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie wil het Algemeen Bestuur (AB) met dit onderzoek inzicht geven in hoeverre:
– doelen zijn gespecificeerd en behaald,
– er sprake is van afbakening van taken van het BOWA en
– of en hoe sturingsinstrumenten zijn ingezet.
Daarnaast reikt de RKC discussiepunten aan die relevant zijn voor de kaderstellende, controlerende en sturende rol van het AB:
– Welke relevante ontwikkelingen zijn er ten aanzien van de samenwerking?
– Welke uitdagingen en kansen brengen de ontwikkelingen met zich mee?
– Hoe robuust is de samenwerking en wat betekent dit op langere termijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstel, Gooi en Vecht
Ingestuurd door
Flores Boom
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Welldra