Skip to main content

Transparant over privacy: quickscan naar het privacybeleid in het sociaal domein van de gemeente Ede

Datum van publicatie: 01-10-2016

De bescherming van (persoons)gegevens is een belangrijke taak van de gemeente. In dit onderzoek is gekeken hoe de gemeente Ede de privacywetgeving inzet in het sociaal domein.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de gemeente Ede de privacywetgeving in het sociaal domein vastgelegd in beleid en in hoeverre is dit vertaald naar de organisatie en uitvoering?
Onderzocht is of: de gemeentelijke kaders rondom de privacy in het sociale domein voldoen aan de landelijke wetgeving;
in hoeverre de gemeentelijke kaders verwerkt zijn in de werkprocessen; of de werkprocessen werkbaar zijn; of de juridische control ook functioneert ten aanzien van privacyaspecten; in hoeverre de privacygegevens van inwoners per 1 januari 2015 geborgd zijn.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem