Skip to main content

Uitvoering Participatiewet in Bloemendaal Inzicht in de resultaten 2015-2020

Datum van publicatie: 2021-04-13

Ondanks grote inspanningen is de realisatie van het algemene doel van het Participatiebeleid (“Iedereen aan het werk”) de afgelopen jaren niet dichterbij gekomen. Het aantal personen dat in Bloemendaal gebruik maakt van de bijstand – de bijstandsdichtheid – is stabiel. De jaarlijkse uitstroom naar betaald werk bedraagt 10 à 15 % van de uitkeringsgerechtigden. Dit is ongeveer 40% van de totale uitstroom per jaar. Voor alle overige uitkeringsgerechtigden wordt een plan opgesteld waarmee beoogd wordt de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken, bijvoorbeeld door opleiding en loonkostensubsidie. Uit vergelijking met andere gemeenten blijkt dat Bloemendaal gelijk tot beter presteert ten aanzien van de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar betaald werk.

Naast het kwalitatieve doel heeft de gemeente procesindicatoren vastgesteld waarmee over de doelmatigheid van het administratieve proces zoals doorlooptijd en aantal geleverde producten wordt gerapporteerd. De gemeente voldoet door de jaren heen aan deze gestelde operationele uitvoeringsnormen. Het aantal rapporten, verslagen en plannen dat het college over de operationele uitvoering naar de raad zendt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit zonder dat duidelijk wordt of de raad daardoor haar kaderstellende en controlerende taak beter kan vervullen en beter geïnformeerd is over het uiteindelijke doel. De rekenkamercommissie adviseert hier een kritische blik op te werpen

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Bloemendaal onderzocht de uitvoering van de Participatiewet over de periode 2015 -2020. De centrale vraagstelling luidde: Welke doelstellingen heeft gemeente in het kader van het Participatiewet-beleid geformuleerd, in
welke mate zijn die in de periode 2015 tot en met 2020 behaald en hoe is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Bloemendaal
Ingestuurd door
J.J. Bakker
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot