Skip to main content

Verduurzaming woon- en leefomgeving Westerkwartier

Datum van publicatie: 2023-11-16

Het Rekenkameronderzoek mondt uit in drie aanbevelingen, die gebaseerd zijn op de volgende elf conclusies.

 1. Het duurzaamheidsbeleid is actueel en concreet geformuleerd
 2. Er is sprake van integraal beleid
 3. Inwoners hebben input kunnen leveren op het beleid
 4. Er is sprake van capaciteitstekort in de uitvoering
 5. De samenwerking intern (tussen de teams) is goed en verloopt steeds beter
 6. De samenwerking extern (met ketenpartners en andere overheden) is goed
 7. De informatievoorziening aan inwoners is nog niet optimaal
 8. Er wordt beperkt gebruikgemaakt van de diensten en producten van de gemeente
 9. De doeltreffendheid is goed in beeld, de doelmatigheid niet
 10. De huidige informatievoorziening sluit aan op de behoefte van de raad (de voortgang van het beleid is goed te monitoren)
 11. De raad stelt wel kaders en controleert, maar voelt zich nog niet helemaal geëquipeerd in die rol

De conclusies resulteren in drie aanbevelingen. De gemeente Westerkwartier kan haar inwoners doeltreffender en doelmatiger bij de verduurzaming van de woon- en leefomgeving ondersteunen door deze aanbevelingen op te volgen.

 1. Zet in op meer capaciteit, maar denk ook na over creatieve uitvoeringskracht
 2. Zet in op betere informatievoorziening richting inwoners, met aandacht voor doelgroepen
 3. Denk na over regelingen vanuit doelgroepenbeleid

Centrale onderzoeksvraag

Ondersteunt de gemeente Westerkwartier haar inwoners doeltreffend en doelmatig bij de verduurzaming van de woon- en leefomgeving?
De Rekenkamer vraagt daarbij aandacht voor het inwonersperspectief. Conclusies en beleidsaanbevelingen moeten dienstbaar zijn aan de behoeften, mogelijkheden en kansen van de inwoners. In het rapport moet aandacht zijn voor goede voorbeelden en aanbevelingen om het beleid en uitvoering te verbeteren.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Westerkwartier
Goudvink
Winnaar
Ingestuurd door
Marijke Bijlsma, secretaris
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC

Winnaar Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.