Skip to main content

Zorgen voor Morgen =- bollenteelt in Drenthe

Datum van publicatie: 2024-04-15

De Noordelijke Rekenkamer concludeert dat de provincie Drenthe nagenoeg onbeperkt ruimte biedt aan bollentelers, ondanks dat onzeker is of het intensieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij die teelt veilig is voor mens, water en natuur. De provincie maakt niet of nauwelijks gebruik van het ruimtelijke instrumentarium waarover zij op grond van de Omgevingswet beschikt. Daarmee laat de provincie kansen liggen om risico’s van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en zorgen van omwonenden weg te nemen.
De provincie nodigde omwonenden niet uit om deel te nemen aan het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe. Terwijl dat programma mede ten doel heeft een dialoog tot stand te brengen. Wel organiseerde de Drentse Commissaris van de Koning het afgelopen jaar gesprekstafels met belanghebbenden bij de bollenteelt. Maar het thema ‘verduurzaming van de gewasbescherming’ kwam niet aan de orde.
De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincie aan om de regie te pakken en samen met alle belanghebbenden – ondernemers, ketenpartners, gemeenten, waterschappen, omwonenden en natuurbeschermingsorganisaties – een inhoudelijke en ruimtelijke visie op bollenteelt te ontwikkelen. De provincie kan daarnaast meer gebruik maken van haar ruimtelijke bevoegdheden om de provinciale doelen op het gebied van volksgezondheid, (grond)waterkwaliteit, kwaliteit van de leefomgeving en de natuur te halen.

Centrale onderzoeksvraag

Welke instrumenten heeft de provincie Drenthe om de schade aan mens en milieu als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt te minimaliseren, op welke manier maakt zij daarvan gebruik en hoe effectief is dit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf