Skip to main content

2022-02-03

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Management van risico’s (gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel)

Samenvatting

Binnen de context van de oprichting van de werkmaatschappij wordt zichtbaar dat er op het gebied van risicomanagement de afgelopen jaren veel stappen zijn gezet. In deze ontwikkeling stond primair de rechtmatigheid centraal en momenteel is er meer ruimte om breder te kijken naar het ‘in control’ zijn en vormgeven en inrichten van het risicomanagement binnen de organisatie.
Beleid op het gebied van risicomanagement is grotendeels aanwezig en recent.
De werkmaatschappij en de beide gemeenten voldoen grotendeels aan de rapportageverplichtingen op het gebied van risicomanagement. In het traject van de doorontwikkeling van het risicomanagement kan ingezet worden op verdiepende beschrijving van risico’s in de P&C-documenten door toelichting bij de risicoclassificatie, doorontwikkeling van de risicoparagraaf in raads- en collegevoorstellen en nadere aandacht voor normerende kaderstelling door de raad.
Binnen de staforganisatie is een eenduidig begrip van risicomanagement en vakkennis aanwezig. Medewerkers binnen de lijnorganisatie passen risicomanagement toe, maar koppelen dit niet direct aan een eenduidige werkwijze, zoals inrichting middels het Three Lines of Defence model. De rolverdeling en borging van risicomanagement krijgen binnen een aantal afdelingen goed vorm.
De rol van de gemeenteraden wordt in mindere mate zichtbaar. De informatievoorziening wordt ten dele als voldoende ervaren.

Onderzoeksvraag

Voldoet het college aan de rapportageverplichtingen richting de raad (BBV) en is de gekozen methode van risicomanagement effectief in het zichtbaar maken en – waar gewenst – beheersen van risico’s in de eigen beleidsuitvoering en bij op afstand gezette beleidsuitvoering? Zijn de inrichting en de dagelijkse uitvoering daarbij op voldoende niveau?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Gericht op
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Rekenkamer(commissie)
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten