21-02-2013

Rekenkamer Breda

Bredaas grondbeleid

Samenvatting

In het rapport ‘Bredaas Grondbeleid’ doet de Rekenkamer Breda verslag van haar onderzoek naar het grondbeleid en de ruimtelijke programmering van de gemeente Breda, en de informatievoorziening aan de raad hieromtrent. Mede in het verlengde van het vorige rekenkamerrapport over het grondbeleid uit 2009 onderzoekt de Rekenkamer allereerst hoe het nu staat met de informatievoorziening aan de raad over het grondbeleid, de grondexploitaties, de ruimtelijke projecten en de financiële consequenties hiervan. Daarnaast kijkt de Rekenkamer naar de ruimtelijke programmering in de afgelopen ca. 8 jaar en de realisatie hiervan met name in de grondexploitaties; naar de huidige stand van zaken binnen het grondbedrijf en de grondexploitaties en de financiële stand van zaken; plus de prognoses met betrekking tot de ruimtelijke programmering, de grondexploitaties en de mogelijke financiële consequenties in de komende jaren voor de gemeente Breda.
Dit rapport heeft de NVRR Goudvink 2013 gewonnen.

Onderzoeksvraag

1. Hoe verloopt de informatievoorziening aan de raad inzake het grondbeleid en de
ruimtelijke projecten; in hoeverre heeft de gemeente gevolg gegeven aan de
aanbevelingen van de Rekenkamer in 2009; in hoeverre beschikt de raad op dit moment
over voldoende mogelijkheden om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te kunnen
voeren; in het verlengde daarvan ligt de vraag in hoeverre de raad zijn kaderstellende en
controlerende rol daadwerkelijk actief uitvoert?
2. Welke ontwikkelingen zijn te constateren binnen de ruimtelijke programmering en de
grondexploitaties van de gemeente Breda, de realisatie en de financiële consequenties
van de grondexploitaties over de periode 2004-2012 (de historische analyse)?
3. Wat is de huidige stand van zaken (anno 2012) en wat zijn de prognoses ten aanzien van
de ruimtelijke programmering, de grondexploitaties en de financiële stand van zaken van
het Grondbedrijf en, in het verlengde daarvan, van de gemeente Breda (reserves,
weerstandsvermogen, voorzieningen)?
4. Wat zijn de gehanteerde parameters/berekeningswijzen, de haalbaarheid en de eventuele
risico’s van de huidige ruimtelijke plannen en de programmering in de grondexploitaties;
in hoeverre heeft de gemeente Breda ook in dat kader gevolg gegeven aan de
aanbevelingen van de Rekenkamer uit 2009 ten aanzien van de ruimtelijke projecten, de
risico´s en het risicomanagement?
5. Welke bijsturingmaatregelen zijn mogelijk, welke maatregelen zet de gemeente Breda in
en welke aanbevelingen zijn ter zake te doen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening, Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente Breda, raad en college
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.