Skip to main content

13-08-2013

Randstedelijke Rekenkamer

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Zuid-Holland

Samenvatting

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar
na de verankering van nazorg in de Wet bodembescherming heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de plantoetsing en handhaving bij nazorg. Ook is aanvullend dossieronderzoek uitgevoerd bij 10 nazorglocaties, incl. de Coupépolder in een apart addendum, zie http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/rapport/174/Nazorg_bij_restverontreiniging_na_bodemsanering__provincie_ZuidHolland/

Onderzoeksvraag

Heeft de provincie voldoende grip op de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten