Doe-mee onderzoek

De ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur.

DoeMee-onderzoek 2022

Het DoeMee-onderzoek van dit jaar heeft als doel om vast te stellen op welke wijze de volksvertegenwoordigingen van decentrale overheden momenteel worden ondersteund. Onder ondersteuning verstaan we in ieder geval de inrichting van de griffie, de mogelijkheid tot fractieondersteuning, de inrichting van de rekenkamerfunctie en de mogelijkheid tot ambtelijke bijstand en het volgen van opleidingsprogramma’s. De centrale vraag is: hoeveel is de raad bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven? Het gaat hierbij om vragen als: wat is het budget waarover de decentrale volksvertegenwoordiging beschikt? Wat wordt daaruit gefinancierd? Worden alle middelen besteed of blijft er geld liggen? Is dit de afgelopen jaren veranderd en wat zijn de redenen daarvan? Op basis van dit gezamenlijke onderzoek worden individuele rekenkamers in staat gesteld om uitspraken te doen over de ondersteuning van volksvertegenwoordiging.

Binnenkort ontvangen de leden meer informatie over de procedure en het tijdpad. Ook zal opnieuw vanuit de deelnemers een begeleidingscommissie worden ingesteld. Hou de website en de Nieuwsbrief dus de komende tijd in de gaten.

Q&A DoeMee-onderzoek

Download hier de Q&A van het DoeMee-onderzoek 2022.

Presentatie

Peter Castenmiller

Het aantal aanmeldingen voor het DoeMee-onderzoek overtreft onze verwachtingen

De eerste 60 aanmeldingen doen zeker mee, alle latere aanmelders komen op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst. We maken zo spoedig mogelijk bekend wie definitief aan het DoeMee-onderzoek kunnen meedoen.

NVRR DoeMee-onderzoek 2022: ondersteuning van volksvertegenwoordigers

Inmiddels heeft het bestuur – op voordracht van de ‘oude’ begeleidingscommissie – het uitvoerende bureau gekozen. Het is PBLQ geworden. Meer informatie over het onderzoeksplan van PBLQ en het onderzoeksprotocol van de NVRR is te vinden op de website.

Maandag 27 juni om 12 uur is de startbijeenkomst. PBLQ zal dan een toelichting geven op het onderzoeksplan en vragen beantwoorden. Ook aan de NVRR kunnen vragen gesteld worden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@nvrr.nl.

De inschrijving voor het DoeMee-onderzoek opent deze week. Er is plek voor 60 deelnemers. Mochten zich meer rekenkamer(commissie)s inschrijven dan geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Inschrijven is mogelijk tot 11 juli en kan via bovenstaande link naar de website.

NVRR DoeMee-onderzoek 2021

Het DoeMee-onderzoek 2021 heeft als onderwerp de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur, oftewel de Wob. Openbaarheid is geen gunst die een overheid verleent, maar een recht van een burger. Het stelt hem of haar onder meer in staat de overheid te controleren. Dat is geregeld in de Wob. Wie iets wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek indienen bij de betreffende overheid. Overheden moeten hier in principe gehoor aan geven, al kan besloten worden bepaalde informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld in geval van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie. In de Wob is ook geregeld dat overheden binnen een bepaalde termijn op een Wob-verzoek moeten reageren.

Uit een eerste beknopte inventarisatie blijkt dat overheden verschillend met Wob-verzoeken omgaan, net als met de informatie die erover te vinden is. Zo lijken de meeste overheden wel informatie te verschaffen over het indienen van een Wob-verzoek maar verschilt de transparantie over de afhandeling. Er zijn websites waar weinig over de afhandeling te vinden is, er zijn sites waar het besluit op een Wob-verzoek in enkele regels is samengevat en er zijn sites waar het besluit en alle verstrekte informatie voor iedereen toegankelijk is. Deze laatste variant sluit het beste aan bij de nieuwe Wet open overheid die ervoor moet zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.

Voor een burger kan dit betekenen dat de mogelijkheden om van zijn of haar rechten op openbaarheid van overheidsinformatie gebruik te maken, van overheid tot overheid kunnen verschillen. In dit doemee onderzoek wordt de huidige praktijk van de Wob in kaart gebracht.

Mogelijke onderzoeksvragen zijn:
  • Staat op de website hoe er een Wob-verzoek ingediend kan worden bij de overheidsinstantie?
  • Hoeveel WOB-verzoeken zijn er in 2018, 2019 en 2020 bij de overheidsinstantie ingediend?
  • Hoeveel van deze verzoeken zijn niet ontvankelijk verklaard? Is er zicht op de gronden voor het niet-ontvankelijke verklaren?
  • Bij hoeveel van de ontvankelijke Wob-verzoeken is de informatie in één keer en tijdig verschaft?
  • Welke informatie wordt er over de Wob-verzoeken publiekelijke gedeeld?
  • Hoeveel juridische procedures (beroep en bezwaar) zijn er naar aanleiding van een WOB verzoek gevoerd?
  • Van wie zijn de Wob-verzoeken afkomst (burgers, journalisten, belangengroeperingen, wetenschappers, etc)?
  • Hoeveel WOB-verzoeken zijn er door een raads-, staten- of AB-lid vanuit die hoedanigheid ingediend?

Elke bij de NVRR aangesloten rekenkamer en rekenkamercommissie kan aan dit DoeMee-onderzoek deelnemen, ongeacht de bestuurslaag waarvoor deze werkzaam is. De Wob is immers op elke overheid van toepassing. Door met één onderzoeksopzet te werken waarbij een extern bureau alle informatie verzamelt, wordt een groot schaalvoordeel bereikt. Elke deelnemende rekenkamer (-commissie) krijgt een eigen maar wel gestandaardiseerd rapport over de overheid waar deze voor werkzaam is en kan vervolgens zelf beslissen of en hoe daar bestuurlijk verder mee wordt gegaan. De kosten voor deelname bedragen € 300 per gemeente, provincie of waterschap.

Over het gezamenlijke beeld zal een aparte publicatie verschijnen, zodat er ook landelijk aandacht voor zal zijn.

Inmiddels is het gezien het grote aantal voorlopige aanmeldingen helaas niet meer mogelijk zich voor dit onderzoek aan te melden. De deadline voor definitieve aanmelding voor definitieve betaling is 15 mei 2021. Na betaling van de factuur voor deelnamekosten ad € 300 per bestuursorgaan is een rekenkamer(-commissie) deelnemer. Er worden alleen onderzoekswerkzaamheden verricht voor deelnemers en alleen deelnemers kunnen zitting hebben in de klankbordgroep. Elke deelnemer ondertekent een verwerkingsovereenkomst.

Voor dit DoeMee-onderzoek is een onderzoeksprotocol opgesteld.

NVRR DoeMee-onderzoek 2020

In 2020 is het DoeMee-onderzoek naar Meldingen Openbare Ruimte uitgevoerd. Alle deelnemende rekenkamer(commissie)s hebben begin december 2020 een factsheet met informatie over hun gemeente en benchmark gegevens ontvangen. Daarnaast zijn een aantal algemene beschouwingen gedeeld. Het is aan elke deelnemende rekenkamer(commissie) om de uitkomsten te publiceren.

Om elkaar te inspireren is het mogelijk om hier uw gepubliceerde rapport up te loaden.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.