Doe-mee onderzoek

Klachtafhandeling

DoeMee-onderzoek klachtafhandeling

De NVRR heeft besloten dat het DoeMee-onderzoek 2023 zich richt op de klachtafhandeling. Hierbij wordt samengewerkt met de Nationale Ombudsman. Hieronder in het kort informatie over dit onderzoek.

Centrale vraag

De centrale vraag luidt:
Op welke wijze geven decentrale overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van klachten, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de volksvertegenwoordiging?

Decentrale overheden zijn de gemeenten, de provincies en de waterschappen. De volksvertegenwoordiging zijn respectievelijk de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het dagelijks bestuur.

Deelvragen

Beantwoording van de centrale vraagstelling vindt plaats op basis van beantwoording van de volgende deelvragen:

 1. Op welke wijze heeft de decentrale overheid de afhandeling van klachten beleidsmatig en organisatorisch vormgegeven?
 2. Tot welke resultaten hebben het beleid geleid in termen van tijdigheid en klantgerichtheid van de afhandeling van klachten?
 3. Op welke wijze wordt volksvertegenwoordiging geïnformeerd over de resultaten rondom de afhandeling van klachten?
 4. Op welke wijze wordt volksvertegenwoordiging geïnformeerd over klachtafhandeling door verbonden partijen?
 5. Op welke manier is klachtafhandeling organisatorisch vormgegeven binnen de gemeente?

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is om rekenkamers inzicht te verschaffen in (1) het beleid en de organisatie van lagere overheden ten aanzien van de afhandeling van klachten alsmede, (2) de resultaten van dit gevolgde beleid en (3) de informatievoorziening aan de raad over deze resultaten.

De intentie is om een selectie van verbonden partijen mee te nemen bij dit onderzoek. Onder verbonden partijen worden de gemeenschappelijke regelingen, de NV’s en BV’s en organisaties die subsidies ontvangen met als doel bepaalde taken van de organisatie uit te voeren.

Voor meer vragen kunt u terecht bij Lies van Aelst, directeur van de NVRR en Jan R. Lunsing, bestuurslid van de NVRR, info@nvrr.nl.

Inschrijving DoeMee onderzoek 2023 klachtafhandeling geopend 

De inschrijving voor het DoeMee-onderzoek is hierbij geopend. Er is plek voor 80 deelnemers. Mochten zich meer rekenkamer(commissie)s inschrijven dan geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Inschrijven is mogelijk tot 13 februari. De rekenkamers die al via de mail kenbaar maakten dat ze mee willen doen, vragen we zich ook via de site aan te melden. 

DoeMee onderzoek 2022 in volle gang

Het DoeMee onderzoek 2022 is met enthousiasme ontvangen, maar liefst 60 rekenkamers en rekenkamercommissies en 84 overheden doen dit jaar mee. Inmiddels is het onderzoek in volle gang. Het DoeMee-onderzoek van dit jaar heeft als doel om vast te stellen op welke wijze de volksvertegenwoordigingen van decentrale overheden momenteel worden ondersteund. Onder ondersteuning verstaan we in ieder geval de inrichting van de griffie, de mogelijkheid tot fractieondersteuning, de inrichting van de rekenkamerfunctie en de mogelijkheid tot ambtelijke bijstand en het volgen van opleidingsprogramma’s.

De centrale vraag is: hoeveel is de raad bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven? Het gaat hierbij om vragen als: wat is het budget waarover de decentrale volksvertegenwoordiging beschikt? Wat wordt daaruit gefinancierd? Worden alle middelen besteed of blijft er geld liggen? Is dit de afgelopen jaren veranderd en wat zijn de redenen daarvan? Op basis van dit gezamenlijke onderzoek worden individuele rekenkamers in staat gesteld om uitspraken te doen over de ondersteuning van volksvertegenwoordiging.

Ook in 2023 zal er een DoeMee onderzoek plaatsvinden. Benieuwd naar het thema van het DoeMee onderzoek 2023? Hou onze nieuwsbrief in de gaten!
Meedenken met het DoeMee onderzoek? info@nvrr.nl. 

Q&A DoeMee-onderzoek

Download hier de Q&A van het DoeMee-onderzoek 2022.

Presentatie

Peter Castenmiller

NVRR DoeMee-onderzoek 2022: ondersteuning van volksvertegenwoordigers

Inmiddels heeft het bestuur – op voordracht van de ‘oude’ begeleidingscommissie – het uitvoerende bureau gekozen. Het is PBLQ geworden. Meer informatie over het onderzoeksplan van PBLQ en het onderzoeksprotocol van de NVRR is te vinden op de website.

Maandag 27 juni om 12 uur is de startbijeenkomst. PBLQ zal dan een toelichting geven op het onderzoeksplan en vragen beantwoorden. Ook aan de NVRR kunnen vragen gesteld worden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@nvrr.nl.

De inschrijving voor het DoeMee-onderzoek opent deze week. Er is plek voor 60 deelnemers. Mochten zich meer rekenkamer(commissie)s inschrijven dan geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Inschrijven is mogelijk tot 11 juli en kan via bovenstaande link naar de website.

NVRR DoeMee-onderzoek 2021

Het DoeMee-onderzoek 2021 heeft als onderwerp de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur, oftewel de Wob. Openbaarheid is geen gunst die een overheid verleent, maar een recht van een burger. Het stelt hem of haar onder meer in staat de overheid te controleren. Dat is geregeld in de Wob. Wie iets wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek indienen bij de betreffende overheid. Overheden moeten hier in principe gehoor aan geven, al kan besloten worden bepaalde informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld in geval van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie. In de Wob is ook geregeld dat overheden binnen een bepaalde termijn op een Wob-verzoek moeten reageren.

Uit een eerste beknopte inventarisatie blijkt dat overheden verschillend met Wob-verzoeken omgaan, net als met de informatie die erover te vinden is. Zo lijken de meeste overheden wel informatie te verschaffen over het indienen van een Wob-verzoek maar verschilt de transparantie over de afhandeling. Er zijn websites waar weinig over de afhandeling te vinden is, er zijn sites waar het besluit op een Wob-verzoek in enkele regels is samengevat en er zijn sites waar het besluit en alle verstrekte informatie voor iedereen toegankelijk is. Deze laatste variant sluit het beste aan bij de nieuwe Wet open overheid die ervoor moet zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.

Voor een burger kan dit betekenen dat de mogelijkheden om van zijn of haar rechten op openbaarheid van overheidsinformatie gebruik te maken, van overheid tot overheid kunnen verschillen. In dit doemee onderzoek wordt de huidige praktijk van de Wob in kaart gebracht.

Mogelijke onderzoeksvragen zijn:
 • Staat op de website hoe er een Wob-verzoek ingediend kan worden bij de overheidsinstantie?
 • Hoeveel WOB-verzoeken zijn er in 2018, 2019 en 2020 bij de overheidsinstantie ingediend?
 • Hoeveel van deze verzoeken zijn niet ontvankelijk verklaard? Is er zicht op de gronden voor het niet-ontvankelijke verklaren?
 • Bij hoeveel van de ontvankelijke Wob-verzoeken is de informatie in één keer en tijdig verschaft?
 • Welke informatie wordt er over de Wob-verzoeken publiekelijke gedeeld?
 • Hoeveel juridische procedures (beroep en bezwaar) zijn er naar aanleiding van een WOB verzoek gevoerd?
 • Van wie zijn de Wob-verzoeken afkomst (burgers, journalisten, belangengroeperingen, wetenschappers, etc)?
 • Hoeveel WOB-verzoeken zijn er door een raads-, staten- of AB-lid vanuit die hoedanigheid ingediend?

Elke bij de NVRR aangesloten rekenkamer en rekenkamercommissie kan aan dit DoeMee-onderzoek deelnemen, ongeacht de bestuurslaag waarvoor deze werkzaam is. De Wob is immers op elke overheid van toepassing. Door met één onderzoeksopzet te werken waarbij een extern bureau alle informatie verzamelt, wordt een groot schaalvoordeel bereikt. Elke deelnemende rekenkamer (-commissie) krijgt een eigen maar wel gestandaardiseerd rapport over de overheid waar deze voor werkzaam is en kan vervolgens zelf beslissen of en hoe daar bestuurlijk verder mee wordt gegaan. De kosten voor deelname bedragen € 300 per gemeente, provincie of waterschap.

Over het gezamenlijke beeld zal een aparte publicatie verschijnen, zodat er ook landelijk aandacht voor zal zijn.

Inmiddels is het gezien het grote aantal voorlopige aanmeldingen helaas niet meer mogelijk zich voor dit onderzoek aan te melden. De deadline voor definitieve aanmelding voor definitieve betaling is 15 mei 2021. Na betaling van de factuur voor deelnamekosten ad € 300 per bestuursorgaan is een rekenkamer(-commissie) deelnemer. Er worden alleen onderzoekswerkzaamheden verricht voor deelnemers en alleen deelnemers kunnen zitting hebben in de klankbordgroep. Elke deelnemer ondertekent een verwerkingsovereenkomst.

Voor dit DoeMee-onderzoek is een onderzoeksprotocol opgesteld.

NVRR DoeMee-onderzoek 2020

In 2020 is het DoeMee-onderzoek naar Meldingen Openbare Ruimte uitgevoerd. Alle deelnemende rekenkamer(commissie)s hebben begin december 2020 een factsheet met informatie over hun gemeente en benchmark gegevens ontvangen. Daarnaast zijn een aantal algemene beschouwingen gedeeld. Het is aan elke deelnemende rekenkamer(commissie) om de uitkomsten te publiceren.

Om elkaar te inspireren is het mogelijk om hier uw gepubliceerde rapport up te loaden.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.